กทม.แถลงผลนับคะแนน 99.25 เปอร์เซ็นต์ ‘ชัชชาติ’ คะแนนนำสูงสุด ‘เขตดุสิต’ ใช้สิทธิน้อยสุด

กทม.แถลง ‘ชัชชาติ’ คะแนนนำสูงสุด หลังนับ 99.25%

เมื่อเวลา 23.05 น. วันที่ 22 พฤษภาคม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ นายวันชัย ใจกุศล และนายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯกทม.อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ การเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,324,664 คนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,615,854 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.49

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,367,285 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,652,124 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.73 หน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 6,766 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.25

บัตรดี จำนวน 2,540,810 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.80 บัตรเสีย จำนวน 39,665 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 71,644 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.70 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต 45.82

ผลการนับคะแนนผู้ว่าฯกทม. ปรากฏว่า หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สังกัดอิสระ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 1,375,050 คะแนน โดย กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

นายขจิตกล่าวว่า สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำวันมีการรายงานการฉีกบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย (เขตสวนหลวง เขตบางซื่อ เขตสัมพันธวงศ์) // ขยำบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตคลองเตย) // นำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตบางซื่อ) โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสาน สน.เตาปูน ติดตามและนำตัวไปดำเนินคดี //มีการทำบัตรเลือกตั้งชำรุด จำนวน 1 ราย (เขตหนองแขม) เนื่องจากเข้าใจว่าหย่อนบัตรผิดหีบ จึงดึงบัตรเลือกตั้งกลับคืน ทำให้บัตรชำรุด เจ้าหน้าที่ รปภ. นำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สน.หนองแขม //มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนน แล้วใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งขณะอยู่ในคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมและส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท (เขตราชเทวี) //ภาพรวมผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 93 ราย ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จำนวน 25 ราย

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ทำเป็นหนังสือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน 2.ทำเป็นหนังสือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันแจ้งเหตุฯ และ 3.แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอพพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ เหตุที่ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ประกอบด้วย 1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3.เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง และ 7.เหตุสุดวิสัยอื่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon