ตู้หนังสือ : ดวงใจในทรงจำ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น

บทบันทึกเรื่องราวความทรงจำ และความประทับใจ ต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ผู้เขียน อาจารย์ ธงทอง จันทรางศุ บันทึกแง่มุมต่างๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนอาสาที่ได้อยู่ร่วมรู้เห็นเป็นพยาน ในวันเวลาและสถานที่แตกต่างกัน จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นจดหมายเหตุภาคประชาชนชิ้นสำคัญอีกชิ้น ที่บันทึกความปลาบปลื้มยินดี เป็นความทรงจำ ที่จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญของประชาชน ซึ่งจะย้อนกลับมาดูได้ในวันข้างหน้าอย่างเปี่ยมด้วยความสุข

ดวงใจในทรงจำ ประกอบด้วย 2 ภาคกับ 1 ส่วนสำคัญ ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญนี้ไว้อย่างพร้อมมูล

จากภาค 1 ต้นสาย เริ่มจากการเปิดประวัติศาสตร์แผ่นดิน บรมราชาภิเษกของอาจารย์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ บรมราชาภิเษก พระราชนิยมในแต่ละรัชกาลของอาจารย์ธงทอง และการสืบค้นร่องรอย สืบข้อสันนิษฐานพระราชพิธี โดย บุหลง ศรีกนก ก่อนที่ วิษณุ เครืองาม จะร่วมชื่นชมพระบารมีพระราชพิธี

ภาคที่ 2 ปลายสุข เริ่มด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(สุชิน อคฺคชิโน) บันทึกงดงามสมพระเกียรติโดย พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตโต) ถือว่าโชคดีอย่างที่สุดโดย พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ต่อด้วยชีวิตนี้พอแล้ว ของ ม.ร.ว. ศิริมา วรวรรณ ชมสุรินทร์ และเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง ทั่วประเทศโดย ม.ล. ภัทรสุดา กิติยากร และเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วของ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

จากนั้นเป็นเรื่องฟื้นประเพณีโบราณของอาจารย์ ชัชพล ชัยพร เรื่องประณีตศิลป์ พวงมาลัยคล้องคอเรือ สุพรรณหงส์ของครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เรื่องจารึกในดวงตราบรมราชาภิเษก ของนายช่างศิลป์ระดับ 7 ธเนศ พลไชยวงศ์ และเสียงจากหัวใจและศรัทธาที่เทิดทูน โดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง กับอีกหลากหลายเรื่องราว

ส่วนสำคัญสุดท้ายคือในทรงจำของอาจารย์ธงทอง กำกับความประทับใจไว้เนิ่นนาน

เป็นหนังสือซึ่งจะกลายเป็นหลักฐานให้ลูกหลานภายหน้า ได้รับรู้ปรากฏการณ์โบราณที่สืบเนื่องมาจนสมัยใหม่ อันตื่นตาตรึงใจผู้คนทั้งในประเทศและทั่วโลก อย่างมิอาจลืมเลือน

๐ หนังสืออีกเล่มที่นอกจากให้ความเพลิดเพลินจากการรอบรู้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศ ยังจะเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับการเรียนรู้ที่มาที่ไปในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมือง ทั้งสามารถสืบค้น รายละเอียดหลายประการระหว่างเหตุการณ์กับบุคคล อันก่อผลนานาซึ่งหาอ่านได้ยากหากมิได้ประสบพบเห็นเอง

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น(รวมเล่ม) ซึ่งพระธิดาในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอใน รัชกาลที่ 5 ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล อันเป็นผู้ช่วยที่เข้มแข็งของพระบิดา ทรงบันทึกไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่อาจถือเป็นคุณูปการสำคัญของสังคม ซึ่งหากมิได้มีผู้จดจำรำลึกไว้ ข้อต่อในหลายลักษณะเหตุการณ์ก็อาจ ถูกลืมเลือนและผูกเรื่องราวต่อเนื่องข้อเท็จจริงไม่ได้ อาจกลายเป็นอีกความอึมครึมของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ที่จนปัจจุบันก็ยังมิได้สะสาง สร้างความรู้ให้เรียนกันได้กระจ่าง กลายเป็นเรื่องลึกและลับขาดผู้คนสนใจไป

ทั้งที่เป็นทางแยกบนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่จะละเลยหรือลืมเลือนไปไม่ได้

หนังสือซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 5 แล้ว ด้วยความนิยมอย่างสูง เพราะมีสิ่งซึ่งหาอ่านไม่ได้จากเอกสารประวัติศาสตร์อื่น ที่ช่วยให้เห็นภาพก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ด้านเจ้านาย ว่าประสบสถานการณ์อย่างไร จากความไม่ไว้ วางใจกันระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้านาย เมื่อทิศทางและเป้าหมายการปกครองประเทศเปลี่ยนแปลงไป

เรื่องสำคัญต่างๆที่ถูกบันทึกให้เราได้รับรู้กันในวันนี้ ก็เช่น เรื่องสมเด็จพระปกเกล้าฯ, เศรษฐกิจตกต่ำและการ เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ, การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า ตั้งราชบัณฑิตย์ และสร้างพิพิธภัณฑ์, เบื้องหลัง เปลี่ยนแปลงการปกครอง, ความวุ่นวายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง, รัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติและสิ้นพระชนม์

ต่อมาในภาคจบ หรือเล่ม 2 ซึ่งรวมไว้ด้วยกัน เป็นรื่องของ ความเสื่อม, หัวหิน, รบกันเอง, ปีนัง, เสียเมือง, กลับบ้าน, พายุพัดไป และสุดท้ายคือบทสรุปซึ่งน่าอ่านอย่างยิ่งคือ ศาสนาของข้าพเจ้า

เป็นหนังสืออีกเล่มซึ่งอ่านแล้วต้องขอบพระทัยองค์ผู้บันทึกไว้อย่างยิ่ง ที่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหลายไว้แก่คนหลัง

๐ เป็นหนังสือชุดที่อยู่ในความทรงจำของผู้อ่านเช่นเดียวกัน จากผู้เขียนซึ่งนำสิ่งละอันพันละน้อย ที่เป็นคุณค่า ทางความคิดส่งต่อให้กับคนคิดสร้างเนื้อสร้างตัว ไม่ว่าจะทางทำมาหากิน หรือพัฒนาตนเอง หนุ่มเมืองจันท์

หนังสือเล่มที่ 31 (แล้ว_โอ้โฮ ในชุด ฟาสท์ฟู้ดธุรกิจ) ในชื่อกิ๊บเก๋กระแทกความคิดเช่นเคย แค่เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ายแพ้ เพราะชีวิตเหมือนกับการวิ่งระยะยาวซึ่งไม่มีเส้นชัย ไม่มีชนะ ไม่มีพ่ายแพ้ มีแต่เหนื่อย ล้มแล้วต้องลุก เรื่อยไป นั่นคือการเปลี่ยนแปลง คือการต้องเริ่มตนใหม่อยู่เสมอ เมื่อเข้าใจได้เช่นนี้แล้วชีวิตที่เหลือก็สบาย สู้อย่างเดียว

แค่ “มูลค่าของเรื่องเล่า” ก็อาจทำให้หลายคนตาสว่าง เพราะอะไร

เพราะอย่าลืมว่า การเล่านิทานให้ลูกฟัง คือความทรงจำล้ำค่า ที่ปลูกฝังความคิดคุณภาพนานามาจนเติบใหญ่

๐ สร้างคนต้องสร้างตั้งแต่เด็ก แม้โตขึ้นไม่กลัวไม้เรียวแล้ว เพราะสมัยใหม่ไร้ไม้เรียว แต่ความคิดซึ่งพ่อแม่ ปลูกฝังครั้งเยาว์วัยยังจำหลักอยู่ได้ ถึงจะพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ แต่หากปราศจากความรู้ หรือความรอบรู้ จินตนาการก็ยากจะเกิดขึ้นอย่างมีที่มาที่ไป หรือจินตนาการไม่ต้องการตรรกะ เพราะตรรกะไม่ต้องการจินตนาการ

ถามตัวเอง ตอบตัวเอง ถามครู ให้ครูตอบ ถามคนรอบข้าง ให้คนรอบข้างคิดให้ฟัง

สัตว์เกือบสูญพันธุ์ หนังสือซึ่งให้ความรู้และเพลิดเพลิน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชวนย้อนเวลาสู่โลกความรู้ กับชีวิตสัตวบางชนิดที่จะทิ้งซากให้จดจำ เช่น ช้างดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในฝรั่งเศสเมื่อสองล้านปีก่อน กวางยักษ์เขาใหญ่ ในยุโรปยุคน้ำแข็ง หรือเสือจากัวร์ เจ้าป่าอเมซอนซึ่งนำอันตรายมาสู่ตัวเอง

ยังมีสัตว์เกือบสูญพันธุ์ที่จะทำให้ลูกหลานเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ เพื่อนร่วมโลก ที่ถูกรุกรานเบียดบังพื้นที่จน อยู่ไม่ได้หลายชนิด จากเรื่องวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ยุคหลังไดโนเสาร์ บรรพบุรุษช้าง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในทวีปอัฟริกา ในทวีปยุโรป สัตว์สูญพันธุ์ยุคใหม่ มหันตภัยของควายไบซัน ที่เคยมีนับล้านๆตัวในอเมริกาเหนือ

จนถึงเรื่องของนกบนเกาะ

สัตว์เหล่านี้อยู่มาก่อนคนหรือเปล่า และเมื่อคนเกิดมา ทำไมสัตว์จึงต้องค่อยๆหายไป สูญพันธุ์ไป ทำไม_ทำไม

๐ ครั้งเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นระดับโลกในไทย เมื่อคณะนักฟุตบอลเยาวชนไปติดค้างอยู่ในถ้ำหลวง จนเป็นเหตุให้ ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงในโลกต้องมาชุมนุมกันเพื่อคิดหาทางช่วยเหลือ คราวนั้น นามหนึ่งเกิดขึ้นให้กลายเป็นที่รู้จัก อีลอน มัสก์ ผู้ทดลองใช้ถังช่วยชีวิตนำเด็กและผู้ใหญ่ 13 คนออกจากน้ำท่วมปิดทางในถ้ำ แต่เผอิญทำไม่ได้

หนังสือชื่อเดียวกันนี้ จะช่วยให้เราได้รู้จักบุคคลที่น่าตื่นใจคนหนึ่ง ซึ่งสร้างวิถีตัวเองขึ้นมาอย่างที่หลายคนชมชื่น

หนังสือซึ่งทำให้ผู้จัดการบริษัทเรืองนามรายหนึ่งกล่าวว่า เป็นหนังสือที่ทำให้เราอยากตั้งบริษัท สร้างยานอวกาศ และคิดไปดาวอังคาร แต่น่าเสียดายที่สุดท้ายเรานึกได้ว่า เราไม่ใช่อีลอน มัสก์

ส่วนผู้ก่อตั้งอีกบริษัทดังกล่าวว่า อีลอนเหมือนคนที่นั่งอยู่ในใจเขา เป็นคนกล้าเสี่ยงซึ่งไม่ยอมถดถอย และตั้งใจมั่นที่จะสร้างอนาคตอันสดใสแก่มนุษยชาติ ชีวประวัติเล่มนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณอิสระนี้ออกมา

จากรถยนต์ไฟฟ้า, เทสลา, สเปซเอ็กซ์, โซลาร์ซิตี้ อีลอน มัสก์สร้างบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร แอชลีย์ แวนซ์ เขียนและได้ จินดารักษ์ แปลไทยให้เราได้อ่านอย่างเร้าใจในความคิดผู้คนจนอาจเป็นแรงบันดาลใจได้ทันที

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับส.ส.เหล็กหรือ ส.ส.ไหล ไม่เหมือนกันนี้ ให้อ่านการเมืองวันนี้ สงครามทำลายล้าง ส่องเหล็กไหล พระเครื่อง พันล้าน ความเชื่อหรือวาระซ่อนเร้น

อ่านฟางเส้นสุดท้าย ไฮสปีด อีอีซี บิ๊กตู่ยืมมือภูมิใจไทยบีบเจ้าสัวซีพีเซ็นสัญญาปลุกนักลงทุนอย่างไร

นิตยสารการเมืองฉบับครอบครัวเป็นสุข นั่งลุกสบาย ไม่เป็นริดสีดวงความคิด ไม่สะกิดแผลเป็นอารมณ์_ฮาาา

 

บรรณาลักษณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เดิน วิ่ง เวิร์กเอาต์ สนุก! เลือกรองเท้าตามไลฟ์สไตล์
บทความถัดไปปิดสนามกอล์ฟซัมมิทวินด์วิ่ง 27 ต.ค.ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ