พระบรมราชโองการ จัดระเบียบส่วนราชการในพระองค์ เรื่อง ธงชัยเฉลิมพลฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วย ธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้มีความเหมาะสม เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

เนื่องจากธงชัยเฉลิมพล เป็นธงที่พระราชทานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องชักนำความกล้าหาญ และการประพฤติที่ดี ตลอดจนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่หน่วยทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วย ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วย ธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ.ศ.2562”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ข้อ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทาน ธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ข้อ 4 ธงชัยเฉลิมพลตามระเบียบนี้มีลักษณะ ดังนี้ ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบก และมีชื่อหน่วยทหาร สีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูป พระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธง มีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว จะมีธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธงก็ได้ ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง กว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 52.5 เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น หันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธง มุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำ รัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมี พระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร

ข้อ 5 ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ มีดังต่อไปนี้ (1) ยอดคันธง เป็นรูปช้างสามเศียรภายใต้พระมหามงกุฎท าด้วยโลหะสีทอง (2) คันธง กว้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 2.43 เมตร (3) คันธงระหว่างฐานช้างสามเศียรกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นโบหูกระต่าย ห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย (4) คันธงตอนที่ตรงกับธงมีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุดทำด้วย โลหะสีทอง 15 หมุด หมุดที่ 1 เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ 2 เป็นรูปทรงกลม ภายในมีภาพ ลายเส้นดอกบัวบานอยู่กึ่งกลาง และดอกบัวตูมประกอบอยู่ทั้ง 8 ทิศ มีลายช่อเปลวลอยประดับ ระหว่างดอกบัวโดยรอบ หมุดที่ 3 เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ 4 เป็นรูปทรงกลม อัญเชิญ พระมหาพิชัยมงกุฎในรัชกาล เปล่งรัศมี ประดิษฐานอยู่กงึ่กลางเบื้องบน และมีภาพคชสีห์ ภาพราชสีห์ ยืนประคองอยู่เหนือก้อนเมฆ ทั้งซ้ายและขวา หมุดที่ 5 ถึง 15 เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎในรัชกาล หมุดที่ 1 อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมาตามลำดับ

ข้อ 6 บรรดาส่วนราชการของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลอยู่แล้วในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิ และหน้าที่ ตามระเบียบนี้ ทุกประการ เมื่อระเบียบนี้ใช้บังคับแล้ว ให้ปรับปรุงธงชัยเฉลิมพลให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 7 ธงชัยเฉลิมพลตามระเบียบนี้เป็นธงตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 และ กฎหมายอื่น ให้นำพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 กฎหมายเกี่ยวกับธง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 8 ความผิด และบทกำหนดโทษตอ่ผู้กระทำการใดๆ แก่ธงชัยเฉลิมพล ตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.25622 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ให้ประธานข้าราชบริพารในพระองค์รักษาการตามระเบียบนี้

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/303/T_0001.PDF

บทความก่อนหน้านี้รวบทอมแสบ ตุ๋น ‘แชร์ทอง’ เหยื่อสูญรวมกว่า 50 ล้าน
บทความถัดไปปลาบปลื้ม เจ้าฟ้าทีปังกร โบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา