คนตามข่าว : สิงห์ชัย ทนินซ้อน ว่าที่อัยการสูงสุดคนใหม่

รองอัยการสูงสุด ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่
สืบแทน วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ที่จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 ต้องพ้นจากเก้าอี้ ไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

ที่ประชุม ก.อ.เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้สิงห์ชัย ทนินซ้อน ดำรงตำแหน่ง

เกิด 22 มกราคม 2500 จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

อื่นๆ อาทิ หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ นักบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 22 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

ผ่านการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดสำนักงานอัยการสูงสุด รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ทั้งยังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการในสภามหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย

ล่าสุด ก.อ.มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด

เป็นว่าที่ อัยการสูงสุดคนที่ 16

วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้สำนักงานอัยการสูงสุดจะทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภานำเข้าที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไอติม โหมล่าชื่อออนไลน์ รื้อระบอบประยุทธ์ ชี้พปชร.ชงแก้รธน.ไม่แตะส.ว. ต้นตอปัญหา
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว : ประจำวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564