พระมหากรุณาธิคุณ ‘สมเด็จพระเทพฯ’ 16 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

พระมหากรุณาธิคุณ ‘สมเด็จพระเทพฯ’ 16 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา – นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อเด็กหญิงกำพร้า เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พระราชทานความช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์การเรียน การสอนแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน

ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอุปการะเด็กหญิงกำพร้า และเด็กที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเป็นโรงเรียนประจำกินนอน ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และดำเนินการมาเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปเกือบ 100% สามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้อาคารเรือนนอนทั้ง 3 หลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารเรือนนอนหลังใหม่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารเรือนนอน และพระราชทานชื่ออาคารว่า “สุขเขษม”

ภายในอาคารเรือนนอนสุขเขษม ประกอบด้วยเตียงนอนทั้งหมด จำนวน 100 เตียง ตู้ล็อกเกอร์ 60 ตู้ ห้องน้ำ 28 ห้อง และห้องอาบน้ำ 28 ห้อง

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดทำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรในโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนด้านวิชาการ โดยให้นักเรียนเลือกลงกลุ่มตามความสนใจ และลงมือทำกิจกรรมในเวลาว่าง ตลอดจนชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ อาทิ กลุ่มเห็ด กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูกข้าว กลุ่มทอผ้า กลุ่มงานเสริมสวย และกลุ่มทำเบเกอรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มจะนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายจริง เช่น กลุ่มเห็ด ที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดสวรรค์ ข้าวเกรียบเห็ดหอม แหนมเห็ด ขณะเดียวกันก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ชาผักเชียงดาคั่ว ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ และผ้าทอลายยกดอกลำพูน ตลอดจนเปิดร้านคาเฟ่ ชื่อ ภูเดือน จำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดที่นักเรียนปลูกเอง
ชาผักเชียงดา

 

 

 

โอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดสร้างอาคารขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับงบประมาณการสร้างจากผู้มีจิตเมตตา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคาร และพระราชทานชื่ออาคารแหล่งเรียนรู้ว่า “เกษตรเมธี”

ทั้งนี้ ระหว่างที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรอาคารเรือนนอนสุขเกษม และอาคารแหล่งเรียนรู้เกษตรเมธี ตลอดจนนิทรรศการต่างๆ ภายในโรงเรียน พระองค์รับสั่งถามนักเรียนถึงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และโครงการคุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ของนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นรับสั่งถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปฝีมือของเด็กนักเรียน ประกอบด้วย ข้าวเกรียบเห็ดหอม และชาเชียงดา ว่า “อร่อย”

สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ด้วยระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรอาคารเรือนนอนและแปลงเกษตรสาธิตภายในโรงเรียน รับสั่งว่าต้องจัดการระบบชลประทานภายในโรงเรียนให้ดี โดยพระองค์ทรงรับเรื่องไว้ในการดูแล ตลอดจนชื่นชมเด็กนักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาโดดเด่นจนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในกีฬาเรือพาย และกีฬาซอฟท์บอล

ซึ่ง “ความสำเร็จ” ของเด็กนักเรียน นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะทำงานอย่างมาก

โดยเฉพาะ สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน หรือที่เด็กๆ เรียกว่า “คุณแม่” ด้วยความรัก เผยว่า

“รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่เด็กๆ มีความสุข และประสบความสำเร็จไปทีละรุ่นๆ ความฝันสูงสุดคือการได้เห็นเด็กๆ ที่สำเร็จการศึกษาไป กลับมาช่วยเหลือน้องๆ ที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนต้องหางบประมาณเอง คุณครูที่มาสอนจึงไม่แน่นอน บางคนอยู่เพียงชั่วคราวก็ไป ทำให้การเรียนการสอนขาดตอน เด็กๆ ที่จบไปหลายคนจึงตั้งใจไปเรียนครูเพื่อกลับมาสอนน้องๆ ที่โรงเรียน นี่คือภาพฝันที่อยากเห็น เพราะเราทุกคนจะไม่ทิ้งกัน” สายสมกล่าวด้วยน้ำเสียงตื้นตัน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือเด็กๆ สามารถส่งเป็น ข้าวสาร หรือวัตถุดิบเครื่องปรุง เช่น น้ำมัน น้ำตาล ซอสปรุงรสได้ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวัน โดยส่งมาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 หรือบริจาคเป็นเงินโดยโอนเข้าบัญชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ เลขที่ 105-4-71544-4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chalermprakietschool.org

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon