โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ‘เหรียญรัตนาภรณ์’ ‘พระโสทรเชษฐภคินี’ ผู้ทรงสนิทสนมรักใคร่

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘ไอโอซี’ รื้อระบบคัดเลือกเจ้าภาพจัดโอลิมปิกเหตุที่ผ่านมาใช้งบฯ จัดทะลุโลก
บทความถัดไปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตม.ไทย พร้อมใช้งาน เครื่องไบโอเมตทริกซ์ ทั่วประเทศก.ค.นี้