กรมหลวงราชสาริณีฯ เสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ทรงแนะแก้ปัญหายั่งยืน

เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 21 กันยายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมทั้งส่วนราชการจากส่วนกลางและในจังหวัดสกลนคร ได้จัดหาและประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมจำนวน 30,500 ชุด พระราชทานไก่ปรุงสุกแช่แข็งจำนวน 500 กิโลกรัม แก่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย และพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระดำริให้มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน ทรงรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าเป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ประสบภัยจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและกีฬาแก่โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอพรรณานิคม พระราชทานกล้าพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา และอาหารสัตว์แก่ผู้แทนเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม และทรงเยี่ยมเยียน พระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560”

“ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยดังกล่าว เครือข่ายของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และการซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการฟอกย้อม การนำสินค้าออกจำหน่ายในงานต่างๆ เช่น งานอุ่นไอรักคลายความหนาว, ตลอดจนการแนะนำการตลาดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ให้แก่กลุ่มผ้าคราม และการฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ซึ่งการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน และการเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่สถิตย์ในดวงใจของชาวจังหวัดสกลนครจวบจนวันนี้”

“ในด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยนั้น ภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ได้พระราชทานนโยบายให้มูลนิธิฯ ดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย ผ่านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญของมูลนิธิฯ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำในภาวะปกติ และในภาวะเกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรง ศูนย์นี้จะยกระดับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อการเตือนภัยและเข้าใจความช่วยเหลือบรรเทาภัยแก่ราษฎรได้ทันสถานการณ์”

“สำหรับในระดับชุมชนนั้น มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน สามล้าน สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนตำบลวาใหญ่ และตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวยอย่างยั่งยืน โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูและขยายความจุของหนองโสก เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันภาวะอุทกภัยในฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง การฟื้นฟูและขยายคูคลองตามธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำและชลประทานของชาวชุมชน และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งติดตั้งสถานโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อวัดปริมาณน้ำฝนที่สะพานข้ามลำน้ำยาม ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัย ตลอดจนได้รับชุมชนตำบลวาใหญ่ และตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย เข้าเป็นเครือข่ายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทอดพระเนตร การดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันภัย และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าว

นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและกำลังใจของพสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จ โดยพระองค์เสด็จทอดพระเนตรการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนของมูลนิธิฯ และทรงเยี่ยมราษฎรชาว จ.สกลนคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon