กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ยกย่องพยาบาลผู้ทำประโยชน์

ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว จากสาธารณรัฐบอตสวานา รับพระราชทานรางวัล

เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 7 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด จากญี่ปุ่น มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์และด้านการบริการสุขภาพ และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข, รศ.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เฝ้าฯรับเสด็จ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ทรงยืน ณ พระสุจหนี่ จากนั้นพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2562 และมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีต่อ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว แห่งสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด แห่งประเทศญี่ปุ่น นับว่ามีความสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้งในประเทศของท่านและประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้นำสำคัญที่ได้พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศบอตสวานา ได้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลิตบุคลากรสหสาขา รวมทั้งพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อรองรับระบบบริการของประเทศ ได้พัฒนาการศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพและได้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยบอตสวานา และเป็นหลักสูตรแรกสำหรับสตีผิวดำในมหาวิทยาลัย นับเป็นความก้าวสำคัญในการพัฒนาสตรีรวมทั้งระบบบริการพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ก็เช่นเดียวกัน ท่านได้ทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้ริเริ่มให้มีระบบการผดุงครรภ์สมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มให้การผดุงครรภ์ของประเทศมีคุณภาพและมาตรฐาน ผลักดันให้ผดุงครรภ์ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทำให้งานบริการผดุงครรภ์ของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้ นับได้ว่าท่านทั้งสองเป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เวลาต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปยังพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ประทับพระเก้าอี้ พระราชทานของขวัญแก่ผู้รับรางวัล แล้วเสด็จฯไปยังพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ประทับ ณ โต๊ะเสวยพระสุธารส พระราชทานเลี้ยงน้ำชา แล้วเสด็จฯกลับ

สำหรับ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว อายุ 92 ปี เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา เริ่มด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบอตสวานา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล แม้จะมีทรัพยากรจำกัดแต่สามารถติดต่อประสานงานจนได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ดร. คูเป้ มอกเว อุทิศตนเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างพลังให้กับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นอาชีพของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานาขึ้นในปี พ.ศ.2512 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา นับเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรีและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนได้ช่วยก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ส่วน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จุนโกะ คอนโด อายุ 88 ปี เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนในที่สุดสามารถผลักดันจนเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มให้มีการผดุงครรภ์สมัยใหม่และก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ความทุ่มเทและผลงานได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านคุณภาพของการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งส่งผลให้มารดา เด็ก และประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด จากญี่ปุ่น รับพระราชทานรางวัล

อนึ่ง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่สภาการพยาบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปี พ.ศ.2543 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี

ขอบคุณภาพจาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มช่างไฟดวงกุด ขึ้นซ่อมสายไฟถูกชอร์ตคาเสาดับ
บทความถัดไปองค์กรปราบทุจริตมาเลย์ ไล่ปรับเงินคนเอี่ยวงาบเงินทุจริตกองทุนฉาว “1 เอ็มดีบี”