โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” เป็น ปธ.ที่ปรึกษา คกก.จิตอาสา 904 วปร.

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” เป็น ปธ.ที่ปรึกษา คกก.จิตอาสา 904 วปร.

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ความว่า ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนสร้างความสุข บำบัดทุกข์ และความเดือดร้อน โดยสนับสนุนให้พลเมืองได้มีน้ำใจและมีศรัทธาที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างคุณงาม ความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมใกล้ตัว

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ และความสามัคคีรวมพลัง เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 44/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กิจการของโครงการจิตอาสาฯ ได้ดำเนินการไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังที่ได้ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัด ตลอดจนได้มีการฝึกอบรมสมาชิก และปลูกฝังแนวความคิด ให้บรรดาสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ สนองพระบรมราโชบายมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายใจ เป็นหลักของโครงการ ฯ ตลอดมา เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการไปอย่างมั่นคงสมบูรณ์และต่อเนื่องตามจุดประสงค์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ 2. กำกับดูแลโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสา บอกประชาชน “ไม่เป็นไร ไม่ต้องคุกเข่าค่ะ คุณป้า”
บทความถัดไปรมต.ยุติธรรมโสมใต้ลาออก เซ่นพิษฉาวใช้สิทธิพิเศษเอาลูกเข้าเรียนม.ดัง