ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารราชองค์รักษ์พิเศษ พ้นหน้าที่

ภาพลิขสิทธิ์มติชน

เมื่อวันที่  21 ตุลาคม เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการประกาศ ให้นายทหารสญัญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 

บทความก่อนหน้านี้“ปิยบุตร” ฉุนจัด ซัด “สมชาย” เสียมารยาท พูดพาดพิงที่ประชุมส.ว. งงประธานให้พูดได้ไง
บทความถัดไปจีนจับอาจารย์มหาลัยฯญี่ปุ่นข้อหาเป็นสายลับ