เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงให้ความสำคัญ ‘สิทธิเด็ก’

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงให้ความสำคัญ ‘สิทธิเด็ก’

สิทธิเด็ก – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคเครือข่าย ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยให้ความสําคัญแก่การส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยนําอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมาตรฐานสากลอื่นๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุง ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการทางอาญา มาจัดทำเป็นมาตรการทางการศึกษาและมาตรการทางสังคม เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบมาตรการและกลไก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมทั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม กฎหมาย ตลอดถึงบริบทของชุมชนและสังคมไทย

“ความสำเร็จดังกล่าวของประเทศไทย เป็นผลจากการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่ในระยะก่อนเข้าเป็นรัฐภาคี กระทั่งประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้วางรากฐานงานด้านสิทธิเด็กไว้อย่างเป็นระบบและส่งต่อแนวทางการทำงาน จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่รุ่นต่อไป ในการพัฒนางานด้านสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการอนุวัติอนุสัญญาฉบับนี้ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

“ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพันธกรณีที่เกี่ยวข้องให้เกิดระบบการดูแลเด็กที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ การศึกษา และการคุ้มครองทางสังคม

รวมทั้งพัฒนาระบบการป้องคุ้มครองเด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ด้วยการจัดบริการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กอย่างต่อเนื่องทันการณ์ เป็นระบบ และครบวงจร”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon