องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ราชภัฏยะลา น้อมนำพระบรมราโชบายพัฒนาท้องถิ่น

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ราชภัฏยะลา น้อมนำพระบรมราโชบายพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ร่วมรับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปหลักสูตรครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในเรื่องการผลิตครูเพื่อพลังแผ่นดินมาตุภูมิ ที่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูนักคิด สู่ครูนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบพหุภาษาศึกษาและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครู และสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาและรับฟังโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างสุขชายแดนใต้ผ่านนักอ่านพลังบวกสู่สายใยครอบครัว โครงการปลุก “วัยทีน” ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน โครงการเยาวชนส่งเสริมเศรษฐกิจเกษตรพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ตนเองได้รับเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเองได้จริง สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image