แสงแห่งความยุติธรรม บทเพลงแทนใจคนหลังกำแพง สำนึกพระเมตตา ‘เจ้าหญิงนักกฎหมาย’

แสงแห่งความยุติธรรม บทเพลงแทนใจคนหลังกำแพง สำนึกพระเมตตา ‘เจ้าหญิงนักกฎหมาย’

คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหลังกำแพงสูงไม่ถูกละเลย ทั้งยังได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระดำริให้ริเริ่มโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก อันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่เรือนจำเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ ดังเช่น ในการเสด็จไปมอบเครื่องมือแพทย์แก่เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำกลางนครปฐม พร้อมพระราชทานรถเอกชเรย์แก่โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ต้องขังและประชาชนในพื้นที่ จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้า โอกาสนี้ ทรงเปิด “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ภายในแดนพยาบาล พร้อมทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) ชายในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จากนั้นเสด็จไปพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย ผู้ต้องขังพิการและชรา

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการวาดภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นการใช้ศิลปะบำบัดจิตใจ โดยผู้ต้องขังได้วาดพระรูปของพระองค์เพื่อทูลเกล้าถวาย การนี้ทรงลงพระนามในพระรูปดังกล่าว พร้อมทั้งทอดพระเนตรการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง ได้แก่ งานปั้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ขี้เลื่อย) และงานแกะสลักรองเท้า อันเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี เป็นเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุด (Supermax) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้ควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูง โดยมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษตั้งแต่ 15 ปี-ตลอดชีวิต เนื่องเพราะเป็นเรือนจำที่มีสภาพความมั่นคงแข็งแรง และได้รับการติดตั้งระบบเสริมความมั่นคงไว้ด้วย ทำให้แดนคุมขังพิเศษแห่งนี้กลายเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับคนภายนอกตลอดกาล

เรือนจำกลางเขาบิน จึงเน้นการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้ต้องขังในด้านศิลปะ การออกกำลังกาย และเสียงดนตรี เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในระยะเวลาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ และส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกัน ทั้งยังส่งผลให้ผู้ต้องขังรู้สึกมีคุณค่า เกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นใหม่ในสังคม ขณะที่หลายรายมีทักษะติดตัวมาก่อนแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะจนก่อเกิดเป็นวิชาชีพที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดอัตราการทำผิดซ้ำลงได้

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง จำนวน 4 ชุด ได้แก่ การแสดงโยคะ การแสดงบาร์สโลป และการร้องเพลงประสานเสียงของผู้ต้องขังชายจากเรือนจำกลางเขาบิน และผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำกลางราชบุรี ในบทเพลงที่ผู้ต้องขังร่วมกันแต่งขึ้นเอง ได้แก่ เพลงราชทัณฑ์ปันสุข เพลงแสงแห่งความยุติธรรม และเพลงตอบแทนน้ำพระทัย เพื่อถวายพระพรและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ผู้ต้องขัง เปรียบดั่งเจ้าหญิงนักกฎหมาย เปรียบดั่งแสงสว่างนำทางสำหรับผู้เคยพลาดพลั้ง ให้เริ่มต้นใหม่เป็นคนดีของสังคมเพื่อตอบแทนน้ำพระทัยของพระองค์

ดังเนื้อร้องในบทเพลง “ราชทัณฑ์ปันสุข” ความว่า “ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นการช่วยคลายทุกข์ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ เมื่อมีทุกข์ภัย ทรงห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ถึงมีกำแพงขวางกั้น แต่พระองค์ก็ยังใส่ใจ ด้วยสำนึกในความห่วงใยที่ทรงเมตตาพระราชทานแพทย์มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย เรือนจำวันนี้มีเครื่องมือรักษาโรคภัย ให้รู้สึกอบอุ่นใจเมื่อยามป่วยไข้ ไม่กังวล พระคุณล้นฟ้าที่ทรงเมตตาผู้ต้องโทษทัณฑ์ คนผิดมากกว่าร้อยพันทรงให้อภัยได้แก้ไขตน สังคมมนุษย์ย่อมมีดีมีเลวปะปน ผิดแล้วแก้ไขกลับตน หวังได้คืนคนที่ดีกลับไป ขอตอบแทนพระองค์ด้วยการทำดี นับตั้งแต่วันนี้จะทำความดีด้วยหัวใจ จะเปลี่ยนแปลงตน เพิ่มคนดีให้สังคมไทย สำนึกพระคุณยิ่งใหญ่จะจารึกไว้ตราบชั่วชีวี พระมหากรุณายิ่งใหญ่…ขอจารึกไว้…ตราบชั่วชีวี”

บทเพลง “แสงแห่งความยุติธรรม” ดังว่า “พระองค์ทรงห่วงใน เหล่าปวงประชา น้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาชโลมทั่วทั้งผืนแผ่นดิน ดั่งดอกบัวขาว เบ่งบานไป ในทุกถิ่น ต่างได้ยิน…เราเคยได้เห็นมามากมาย ทรงทุ่มเท จุดประกายผลักดัน ให้สังคมไทย ยุติธรรม ไม่เหลื่อมล้ำ กลายเป็นแสงแห่งความหวัง เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ส่องนำให้เราก้าวไป สู่ทางที่สดใส มอบโอกาสให้เรา เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับสิ่งที่ผิดเคยพลาดไป…ให้แก้ไข…ได้กลับตัว พระองค์ทรงงดงาม มีความเมตตา กำลังใจ เพื่อนพึ่ง (ภา) ยังคอยช่วยเหลือและแบ่งปัน จะใกล้จะไกลสักแค่ไหนก็ไม่หวั่น ไม่ทิ้งกัน คอยต่อเติมฝันให้ก้าวไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

และบทเพลง “ตอบแทนน้ำพระทัย” ความว่า “ก็รู้ว่าพระองค์ คือคนให้ใจ ให้ความหวัง จับมือพวกเราให้ลุกขึ้นเดินต่อไป ยังจำ…พระนาม เจ้าหญิงนักกฎหมาย ทรงมีน้ำพระทัยล้น ห่วงใยพวกเราอยู่เรื่อยมา อยากขอร้องเพลง เพลงนี้ที่แต่ง ตอบแทนพระองค์ ที่ทำให้เราแกร่งและไม่ทอดทิ้งเรา ยังคงจำความเมตตา ประทานโครงการที่ดี พระกรุณาดังเช่นโครงการถอนฟัน มีเทียนหอม ไหมพรม ออริกามิ บาติกนั่นไง ทั้งโยคะ ที่พร้อมบำบัดจิตใจ โอบกอดพวกเราไว้ด้วยความเมตตา ทรงนำพาให้เรามุ่งมั่น ด้วยโครงการอีกมากมาย เราเฝ้าคอยอ้อนวอนขอพรจากฟ้า เหล่าดวงดาราอยู่บนนภา คุ้มครองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ช่วยดูแลพระองค์ให้ดี เปรียบพระองค์ดังพระจันทร์ สาดแสงส่งนำทาง ให้ใจพวกเราพบแสงสว่าง ด้วยโครงการกำลังใจ จากวันนี้ขอสัญญา จะไม่ทำให้เสียพระทัย จะเป็นคนดีและเริ่มต้นใหม่ ตอบแทนน้ำพระทัยของพระองค์”

ภายหลังการแสดงจบลง ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ต้องขังหญิงที่ทำการแสดงโยคะ ความว่า “ไม่ได้มาเยี่ยมหลายปี สบายดีไหม ยังเล่นโยคะเก่งเหมือนเดิม ครั้งนี้นำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มามอบให้ ขอให้เล่นโยคะต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนๆ เพื่อสุขภาพที่ดีด้วย” พร้อมทั้งรับสั่งกับผู้ต้องขังที่เฝ้ารับเสด็จ ว่า

“เคยผิดพลาดอะไร ให้ทำความดีไว้นะ ยังมีโอกาส”

ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้ง

บทเพลงจากหัวใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรุงไทยเปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์เป็น krungthai.com ตอบโจทย์ลูกค้าแบบไร้ขีดจำกัด
บทความถัดไปแก้เกม