ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2563"

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 15.37 น. วันที่ 21 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 42 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง 2563 พร้อมคณะองคมนตรี  คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการคลังสมองโครงการหลวง “ภูมิปัญญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากดินแดนฝิ่น สู่.. แผ่นดินทอง” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ

จากนั้น  ทอดพระเนตรฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ จัดแสดงผลสำเร็จของโครงการหลวง ในการพลิกฟื้นพืชเศรษฐกิจแทนพืชเสพติดด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ฐานเรียนรู้ด้านสังคม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยแพทย์อาสา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาคนไข้ในเขตทุรกันดาร ด้านการศึกษา จัดแสดงรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และได้ให้วางรากฐานเกี่ยวกับความสำคัญ กับเรื่องการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่

จากนั้น เสด็จออกจากห้องราชพฤกษ์ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม  อาทิ  นิทรรศการสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานโครงการหลวง  นิทรรศการกัญชงของแม่ และหัตถกรรมราชินีปักเมี่ยน ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนให้สืบทอดและรักษารูปแบบการปักผ้าของชนเผ่าเมี่ยน และการสนับสนุนให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ  นิทรรศการผลสำเร็จของงานวิจัยก่อเกิดพืชพันธุ์ใหม่ อาทิ ดอกเอเดลไวส์  มะเขือเทศเชอร์รี่สีเหลือง ผักคอส คีนัว เคพกูสเบอร์รี่ เป็นต้น  จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวง ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ขนมปังจากผักปวยเล้ง ขนมปังฟักทอง ซอสพริก ไอศกรีม  ข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ  ผลไม้สด อาทิ เคพกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 เสาวรส ข้าว และธัญพืชต่าง ๆ ผักสดออร์แกนิค ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน และปลาสเตอร์เจียนรมควัน  นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายดอกไม้ ที่ได้พัฒนาพันธุ์จากโครงการหลวง อาทิ ดอกกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”

เสร็จแล้ว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังลานราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของจิตอาสาพระราชทาน และทอดพระเนตรการแสดงรำฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา จากช่างฟ้อนจิตอาสาจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ทดแทนการปลูกพืชเสพติดในอดีต จำนวน 18 ชนเผ่า อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอำเภอหางดง  ชนเผ่าปกาเกอญอ จากอำเภอแม่วาง  ชนเผ่าละหู่ และชนเผ่าดาราอั้ง จากอำเภอฝาง เป็นต้น

ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ  มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในการนี้ด้วย  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 42 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“เพื่อไทย”ขอกมธ.ฟากฝ่ายค้าน ยืนยันหลักประชาธิปไตยหนักแน่น แม้ต้องแพ้โหวต
บทความถัดไปพลังงานแจกของขวัญตรึงแอลพีจีต่อ 3 เดือนช่วยประชาชน