พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล 2 พระองค์ทรงร่วมสร้าง ‘ธรรมบูชา’ หลวงตามหาบัว

02. หลวงตาพระมหาบัว และ 901-902

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนพระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอนวัตรปฏิบัติและการดำรงตนในสมณเพศ ด้วยท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงเผยแผ่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวาง และมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

04. 906 และ 909 ทรงทอดพระเนตรแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
หลังจากที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ละสังขาร พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ได้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถึงความประสงค์ของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งต่างเห็นชอบให้สร้างพระเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาแก่พระพุทธศาสนา

06. แบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

Advertisement

ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแผ่คำสอนพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว เพื่อเตือนใจให้เยาวชนคนรุ่นหลังทั้งสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป โดยได้ทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ดังกล่าว

ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวท ดำเนินการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

07. แบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

 

10. แบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมหาข้อมูลในการออกแบบให้ครบถ้วน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสด็จลงพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยทีมงานสยามรีโนเวทหลายครั้ง ได้ประทานแนวคิดการออกแบบ ตลอดจนการวางผังแม่บทของพื้นที่ก่อสร้างพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยวางผังกลุ่มอาคารตามคติความเชื่อแผนภูมิจักรวาล ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์

08. แบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

การออกแบบได้กำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือเมืองพาราณสีในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นนัยสื่อความหมายว่า ศาสนพิธีหรือสังฆกรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมรับรู้ในพิธีกรรมเหล่านั้นทุกครั้ง การวางทิศทางเพื่อกำหนดรูปแบบที่สำคัญเช่นนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ได้กราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ พร้อมๆ กับได้กราบพระบรมศาสดา ณ เมืองพาราณสีในคราวเดียวกันด้วย

ลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ประจักษ์

บัดนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวทได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยได้ขอพระราชทานพระวินิจฉัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานโครงการแล้ว

และขณะนี้ได้ส่งมอบแบบก่อสร้างให้แก่นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว

09. แบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image