ในหลวง พระราชินี พระราชทานเทริดมโนราห์ แก่กลุ่มเยาวชนหนูน้อยมโนราห์ จ.ยะลา

เทริดมโนราห์พระราชทาน

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเทริดมโนราห์ แก่กลุ่มเยาวชนหนูน้อยมโนราห์ จ.ยะลา

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป รวมถึงทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หากมีความเดือดร้อน หรือความประสงค์ใดอันจะเป็นการสำคัญยิ่งที่จะให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รักในบ้านเกิด รักในถิ่นที่อยู่ของตนเอง รวมถึงรักในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย ให้มีผู้สืบสาน สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่นเหล่านั้นให้คงอยู่สืบไป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดมิได้ขาด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ “เทริดมโนราห์” พระราชทานแก่ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว ในนามตัวแทนกลุ่มเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา จำนวน 6 ศีรษะ สำหรับเชิญไปใช้เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านประจำถิ่นภาคใต้ ของประเทศไทย ณ ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ด้วยเด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ในนามกลุ่มตัวแทนเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ขอพระราชทาน “เทริด” สำหรับใช้เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์ ของกลุ่มเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชน ที่ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะสืบสานการรำมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย

เทริดมโนราห์พระราชทาน
เทริดมโนราห์พระราชทาน
เทริดมโนราห์พระราชทาน

โดยได้ร่วมเรียนและฝึกซ้อมการรำมโนราห์จากครูโนราห์จิตอาสา เพื่อเรียนรู้สืบทอดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ใช้สถานที่วัดยะลาธรรมาราม ในการสอนและฝึกซ้อมรำ และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องแต่งกายชุดมโนราห์จากเพจร่วมด้วยช่วยกัน 3 จังหวัดชายแดนใต้

Advertisement

ส่วนเทริด หรืออ่านว่าเซิด แต่เดิมได้รับความอนุเคราะห์ยืมเทริดจากโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จังหวัดยะลา เทริด ถือเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะของผู้แสดงมโนราห์ อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวใต้ที่มีเชื้อสายการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะประจำภาคใต้ ตามคำบอกเล่าในสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์ เคยได้รับพระราชทานเทริดจากพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์เป็นอย่างมาก

ต่อมา เมื่อมีผู้แสดงมโนราห์มากขึ้น ครั้นจะให้พระมหากษัตริย์พระราชทานเทริด แก่มโนราห์ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่มโนราห์ต้องมีเทริด เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายเป็นของตนเอง จึงมีผู้ทำเทริดขึ้นมา คล้ายกับรูปแบบของพระราชทาน ซึ่งในปัจจุบันยังคงรูปแบบเดียวกับสมัยก่อน แต่มีการออกแบบที่หลากหลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด

การได้รับพระราชทานเทริดมโนราห์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กหญิงกัญญาณัฐฯ กลุ่มเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของทางภาคใต้ทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

เทริดมโนราห์พระราชทาน
เทริดมโนราห์พระราชทาน
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image