ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มทร.ธัญบุรี

ในหลวง พระราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มทร.ธัญบุรี 

เมื่อเวลา 19.53 น. วันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทรงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้านและทุกมิติไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงชนพสกนิกรชาวไทย สืบไป

อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในการพระราชพิธี รัฐพิธี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไทย

โดยทรงเป็นแบบอย่างในฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยในการพระราชพิธี และฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่างๆ กับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร พระราชทานกำลังใจ และพระราชทานพระราชดำริในอันที่จะส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับผ้าไทย โดยทรงสนับสนุนส่งเสริมด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงมีความตั้งพระทัยมั่นที่จะรักษา และต่อยอด ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ้าไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย สืบไป

อ่าน : ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

อ่าน : ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon