กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานติดตามผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานติดตามผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 กันยายน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯในปีงบประมาณ 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโครงการตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และทรงห่วงใยในสุขภาพของคนไทย ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง โดยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก ภายหลังที่ได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวพระนโยบายและการกำกับติดตามขององค์ประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ

​ปัจจุบันการดำเนินโครงการอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2568 มีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในปี 2564 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน 4 ราย และด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน ที่ประชุมจึงมีมติให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 72 โครงการ ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ 1.การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2. การบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ 3. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ 4. การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เครือ รพ.เกษมราษฎร์แจ้งลำดับคิว ‘โมเดอร์นา’ ย้ำมีวัคซีนเพียงพอยอดจองทั้งหมด
บทความถัดไปผจก.ฝ่ายจัดซื้อเฮลั่น เปลี่ยนทะเบียนรถปุ๊บรับโชคปั๊บ ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน ภรรยาดีใจจนเป็นลม