โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอก ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอก ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นข้าราชการในพระองค์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดำรงตำแหน่ง ดังนี้

พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย เดินหน้าสร้างสนามฟุตบอลทั่วไทยปีที่ 4
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นิวัติไชย เกษมมงคล เป็นเลขาธิการป.ป.ช.