นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ‘เจ้าฟ้าสิริศิลปิน’

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 'เจ้าฟ้าสิริศิลปิน'

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ‘เจ้าฟ้าสิริศิลปิน’

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และเนื่องในโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (Thailand Biennale, Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การนี้ ทอดพระเนตรผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ซึ่งเป็นผลงานชุดใหม่ที่ทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานนี้ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลป์ขององค์ “สิริศิลปิน”  รวมถึงผลงานประติมากรรมและศิลปกรรมของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่คณะผู้จัดงานฯ ได้นำมาจัดแสดงไว้ ณ พื้นที่อาคาร 1 และอาคาร 2 หอศิลป์พิมานทิพย์

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ  และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ

การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จะจัดขึ้นในพื้นที่ 3 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย และ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนนครราชสีมา ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon