ประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรฯ-วัดเบญจมบพิตรฯ

ประมวลภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรฯ-วัดเบญจมบพิตรฯ

เมื่อเวลา 16.51 น. วันที่ 30 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงคม ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตรบนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังตำหนักเพ็ชร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ “พระมหาสมณานุสรณ์”

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยื่นพระหัตถ์เหนือแท่นพิธีเปิดนิทรรศการ “พระมหาสมณานุสรณ์” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์พระราชดำรัส ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ ต่อมาสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระเถระ 4 รูป ประกอบด้วย พระธรรมวิสุทธาจารย์ พระธรรมวชิรญาณ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ และพระเทพวชิรมุนี ถวายของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

จากนั้นเวลา 18.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายธเนศ อิ่มอำนวยทรัพย์ กรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนางสาวศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์ กรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูป จำนวน 6 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว พระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางห้ามมาร พระพุทธรูปปางนาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิ เสด็จฯ กลับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon