กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงสุขภาพช่องปากคนไทย สู่ปีที่ 24 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงสุขภาพช่องปากคนไทย สู่ปีที่ 24 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ

พระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงสุขภาพช่องปากคนไทย สู่ปีที่ 24 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อคุณภาพชีวิตของราษฎร ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา โภชนาการ สุขภาพ กระทั่งสุขภาพช่องปาก

หนึ่งในพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย คือ ‘ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’ โดย รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง ‘ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’ ซึ่งเปิดมาเป็นปีที่ 24 ภายหลังงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว ‘สิรินเด้นท์’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยข้อมูลจาก ‘หนังสือ 20 ปี ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล’ ระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์ จึงทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2541 เป็นต้นมา มอบหมายคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก

Advertisement

ต่อมาในปี พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติยกระดับหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ ขึ้นเป็น ‘ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่’ จากนั้นทรงมีพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ ‘ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’ ในปี พ.ศ.2554

ก่อนในปี พ.ศ.2562 ได้พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’

ดำเนินงาน 4 หน้าที่ คือ

Advertisement

1.ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการโครงการกำหนด หรือตามการเสด็จพระราชดำเนิน โดยให้การรักษาตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน และใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติก แก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

2.รับผู้ที่มีความผิดปกติปากแหว่ง เพดานโหว่ หรือผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากที่ซับซ้อน เข้ารักษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.ให้คำแนะนำด้านทันตสุขศึกษาแก่นักเรียน และครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ

และ4.จัดทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคในช่องปาก และหามาตรการที่เหมาะสมในการรักษาป้องกัน

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย กล่าวว่า จริงๆ ก่อนมีโควิด-19 ระบาด ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกไปให้บริการประชาชนทุกเดือน ไปตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่ห่างไกลต่างๆ กระทั่งโควิด-19 ระบาด ได้หยุดให้บริการไปพักหนึ่ง ก่อนปรับเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดมากขึ้น ทยอยเปิดให้บริการอีกครั้ง เช่น ใส่หน้ากากเอ็น 95 ใส่ชุด PPE เพิ่มเครื่องดูดละอองฝอยจากการทำฟันที่อาจฟุ้งกระจาย ก็ดีว่าปัจจุบันยังไม่มีปรากฏว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 จากการทำฟัน ส่วนประชาชนที่มารับบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวอีกว่า เรายังให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างโครงการสอนยุวทูตเพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเชิญตัวแทนจากนักเรียน ครู ตำรวจตระเวนชายแดน มาอบรมที่คณะ สอนวิธีการดูแลช่องปาก ก่อนนำกลับไปถ่ายทอดต่อให้เด็กๆ อีกทั้งผลิตยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปากของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในชื่อแบรนด์ M-Dent

“สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราผลิตมาจ่ายแจกในช่วงโควิด-19 ระบาด แก่คนติดเชื้อตามโรงพยาบาลสนาม และพื้นที่ต่างๆ ทำเป็นกระเป๋าแพ็กเกจเลย ภายในให้สิ่งของดูแลช่องปาก ความรู้การดูแลช่องปาก ในกระเป๋าระบุชื่อศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ”

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและป้องกัน อย่างโครงการสอนยุวทูตเพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเชิญตัวแทนจากนักเรียน ครู ตำรวจตระเวนชายแดน มาอบรมที่คณะ สอนวิธีการดูแลช่องปาก ก่อนนำไปถ่ายทอดต่อให้เด็กๆ

คณะได้จัดทำผลการดำเนินงานศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายทุกปี ทรงมีพระราชดำริว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง อย่าง “ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวสิรินเด้นท์” ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มียาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว ก็เป็นที่มาของการผลิตผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้น รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งพระองค์ก็พระราชทานมาช่วยเหลือประชาชนต่อ อีกส่วนนำมาต่อยอดงานวิจัย

ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวสิรินเด้นท์

  “ก็เป็นสิ่งที่ซื้อยาสีฟันสิรินเด้นท์แล้ว นอกจากสุขภาพช่องปากจะดีขึ้น ยังได้ทำบุญร่วมกับพระองค์”

ยาสีฟันสิรินเด้นท์มีขายตามร้านขายยาทั่วไป มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และลาซาด้า ในราคา 175 บาทต่อหลอด

“หลอดละ 175 บาท อาจดูเหมือนแพง เมื่อเทียบกับยาสีฟันทั่วไปขายหลอดละ 40-50 บาท แต่เมื่อเทียบกับยาสีฟันสมุนไพรพรีเมียมทั่วไป เมื่อดูคุณภาพเทียบกับราคา ยาสีฟันสิรินเด้นท์ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง คณะได้ถวายพระองค์แล้ว จำนวน 10,008 หลอด เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ทรงใช้แล้ว และมีรับสั่งว่าดี”  รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัยกล่าว

รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image