ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระปณิธานด้าน “อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นต้นแบบสำคัญของผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ด้วยพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดี รวมถึงมีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระนโยบายการทรงงานที่ชัดเจน และโปรดมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทรงมุ่งมั่นในงานวิจัย และพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทรงทุ่มเทพระสติปัญญาในงานวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การวิจัยมลพิษสิ่งแวดล้อม กลไกการเกิดพิษของสารพิษต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากสัมผัสนานๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมาย อาทิ โรคมะเร็ง เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงกำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นประจำทุก 3-5 ปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2530

สำหรับปี 2559 ทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค” (Environmental Health : Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ

Advertisement

ด้วยทรงเล็งเห็นว่าผลงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการสาธารณสุข การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติโดยรวมต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน โทร 0-2553-8535 หรือที่เว็บไซต์ https://pc8.cri.or.th

03

02

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image