องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ และโครงการอ่างเก็บน้ำ ซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ตามที่ราษฎรบ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณลำห้วยหมูม่น เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2553 สามารถกักเก็บน้ำ 693,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและส่งน้ำให้แก่ราษฎรใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถึง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 และบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่การเกษตรกว่า 800 ไร่ นอกจากนี้ราษฎรยังได้มีส่วนร่วม โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานมีสมาชิกจำนวน 32 ราย เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างถ้วนหน้า

-โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการทำการเกษตรกรรม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จากสภาพภูมิประเทศบริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันมีที่ราบแคบ ๆ บริเวณเชิงเขาและที่ราบสลับลูกเนิน พื้นดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีร่องน้ำซำตมขาวไหลมาจากเขาสวนกวางผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยจะดำเนินการก่อสร้างทำนบดินอ่างเก็บน้ำ อาคารทางระบายน้ำล้น อาคารท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ และก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน เมื่อโครงการ ฯ ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ จำนวน 70 ครัวเรือน รวม 350 ไร่ พระมหากรุณาธิคุณในครั้งได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ราษฎร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ย้อนรอย หอชมเมืองกทม. ยุคไทยแลนด์4.0
บทความถัดไปไม่ทิ้งลาย! นักข่าวสาวสวยเข้าตา”ทรัมป์” ถึงขั้นเอ่ยปากชม ขณะยังถือหูโทรศัพท์คุยกับนายกฯไอร์แลนด์ (ชมคลิป)