สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” เพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล ณ หอวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร