ประชาสัมพันธ์ จ.ปทุมธานี ยืนยัน ผู้ว่าฯ ไม่อนุญาตขาย ‘เหล้า-เบียร์’ ยึดคำสั่งฉบับเดิม

ประชาสัมพันธ์ จ.ปทุมธานี ยืนยัน ผู้ว่าฯ ไม่อนุญาตขาย ‘เหล้า-เบียร์’ ยึดคำสั่งฉบับเดิม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯจ.ปทุมธานี ออกประกาศ ผ่อนปรนสถานที่เปิดได้ อาทิ สถานที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม อาทิแผงลอย หาบเร่ ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งไม่รวมถึง ผับ บาร์

ล่าสุดในประเด็นที่ว่า จ.ปทุมธานี ไฟเขียวขาย “เหล้า-เบียร์” นั้น

ทาง ปชส.จ.ปทุมธานียืนยันว่าทางผู้ว่าฯนายพินิจ บุญเลิศ ไม่อนุญาตให้ขาย”เหล้า-เบียร์” โดยยึดถือคำสั่งฉบับเดิมที่ห้ามจำหน่ายสุรา

ทั้งนี้ ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) มีคำสั่งว่าตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อให้การปฏิบัติครอบคลุมตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น จึงให้ปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 ดังนี้

1.ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตผู้นำเข้า ไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

ลงชื่อ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 3 พฤษภาคม ทาง จ.ปทุมธานีได้ออกประกาศย้ำเตือนว่าไม่ให้ขาย “เหล้า-เบียร์”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์ พร้อมเปิดบริการ หลังผ่อนคลายล็อคดาวน์ ยันคุมเข้มป้องกันโควิด
บทความถัดไปศบค.เปิด 3 กลุ่มจังหวัดมีผู้ป่วย “โควิด-19” ขอ ปชช. ปรับชุดพฤติกรรมใหม่รับการผ่อนปรนมาตรการ