สภากทม.พร้อมพิจารณางบปี’64 กว่า 75,500 ล้านบาท เตรียม 1.3 พันล้าน รับ “โควิด-19” ระลอก2

สภากทม.พร้อมพิจารณางบปี’64 กว่า 75,500 ล้านบาท เตรียม 1.3 พันล้าน รับ “โควิด-19” ระลอก2

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังที่ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)

นายนิรันดร์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) กทม.โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม.ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สภา กทม.พิจารณาวงเงินรวมประมาณ 75,500 ล้านบาท จําแนกตามโครงสร้างแผนงาน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท (ร้อยละ 32.07) ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270 บาท (ร้อยละ 18.10) ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท (ร้อยละ 16.60) ด้านการระบายน้ำและบําบัดน้ำเสีย 7,323,197,200 บาท (ร้อยละ 9.70) ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท (ร้อยละ 8.14) ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท (ร้อยละ 9) และด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท (ร้อยละ 6.39)

“งบประมาณดังกล่าว กทม.จะนําไปใช้ในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีระยะ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ กทม.มีนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล และงบประมาณทั้งหมด กทม.จะนำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม” นายนิรันดร์ กล่าว

นายนิรันดร์ กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกเป็น ประมาณการรายรับ 76,683.16 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายรับของ กทม. 75,500 ล้านบาท ประมาณการรายรับของการพาณิชย์ของ กทม. 1,183.16 ล้านบาท และกทม.ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน 24,084.86 ล้านบาท (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ประมาณการรายจ่าย76,451.76 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายจ่ายของ กทม.ประมาณ 75,500 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. 951.76 ล้านบาท

ประธานสภา กทม. กล่าวว่า นอกจากนี้ กทม.เตรียมงบประมาณฉุกเฉิน สำหรับใช้เพื่อการควบคุมและป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ระลอกใหม่ ประมาณ 1,300 ล้านบาท ด้วย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภา กทม.จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เมืองพัทยาเร่งสูบน้ำ ระบายจราจรให้เข้าสู่ภาวะปกติ หลังฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่
บทความถัดไป‘มติชน’ เล็งฟ้องปกป้องชื่อเสียง ปม ป.ป.ช.ชี้มูลร่วม ‘ปู’ จัดโรดโชว์