“พ่อเมืองสระแก้ว” ผ่อนผันให้คนไทยต่างแดนกลับเข้าเมืองได้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 850 /2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง ผ่อนผันการเดินทางบุคคลที่มีสัญชาติไทย เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ระบุว่า ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 849/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการให้ระงับการใช้ช่องทาง จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดช่องทางอนุโลม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติ ตามข้อ 3(6) ของข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7(1)และข้อ 10 วรรค2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว จึงผ่อนผันการเดินทางของบุคคล ที่มีสัญชาติไทย เข้ามาในราอาณาจักรไทย โดยขอให้คนที่มีสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทาง (passport) หรือหนังสือเดินทางผ่านแดน (border pass) ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศกัมพูชา เพื่อออกหนังสือรับรอง

2.มีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

สำหรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือหนังสือผ่านแดนจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการแจ้งยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ในประเทศกัมพูชาก่อนเท่านั้น และเมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon