ไฟเขียว ‘แรงงานต่างด้าว’ กว่า 1 แสนคน อยู่ต่อชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปิดด่าน

ไฟเขียว ‘แรงงานต่างด้าว’ กว่า 1 แสนคน อยู่ทำงานต่อชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปิดด่าน

แรงงาน- เมื่อวันที่ 1 เมษายน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่เข้ามาทำงานตามระบบเอ็มโอยู ที่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี และคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาล หรือไป-กลับ บริเวณชายแดน ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปิดด่าน

“จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กระจายเป็นวงกว้าง คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ส่วนราชการมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ การปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผลกระทบให้แรงงานต่างด้าวที่วาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด กว่า 108,586 คน (กลุ่มเอ็มโอยู ประมาณการจำนวน 44,222 คน และ กลุ่มชายแดน ประมาณการจำนวน 64,364 คน) ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นภัยคุกคามต่อทุกภาคส่วน รวมทั้ง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน จึงเสนอแนวทางการดำเนินการต่อ ครม.ซึ่ง ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม.มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ 1 เข้ามาทำงานตามข้อตกลงเอ็มโอยู ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กลุ่มที่ 2 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่ถือบัตรผ่านแดน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ซึ่งการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อน หรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปได้พลางก่อน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือระยะเวลาตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพิ่มเติม (หากมี)

“ทั้งนี้ กรมการจัดหางานให้ความสำคัญกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อดำเนินการหามาตรการป้องกัน” นายสุชาติ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon