กทม.แนะออกนอกบ้านช่วง “เคอร์ฟิว” ขอหนังสือรับรอง/ขออนุญาต ผอ.เขต

ปลัด กทม.แนะคนจำเป็นออกนอกบ้านช่วง “เคอร์ฟิว” ให้ขอหนังสือรับรองหรือขออนุญาต ผอ.เขต

กทม.- เมื่อวันที่ 12 เมษายน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อกําหนด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น ซึ่งเป็นการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 2) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น กทม.จึงอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้ามดังกล่าว โดยขอให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานขอหนังสือรับรอง หรือหนังสืออนุญาตได้ที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตามที่สถานที่ตั้งเคหสถาน อาคาร บ้านเรือนตั้งอยู่ และให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1.กรณีที่ประชาชน เอกชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความจําเป็นสมควรยกเว้นการออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1) – (6) ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาชีพตามที่ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สำนักงานเขต แนะนําให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และให้จัดทำเอกสาร รับรองความจําเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ สำหรับเอกสารรับรองความจําเป็นดังกล่าวประชาชนหรือเอกชนสามารถรับรองตนเองหรือรับรองโดยต้นสังกัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบ 1 ได้ที่ www.prbangkok.com/th/doccovid-19/ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบ ๒ ได้ที่ www.prbangkok.com/th/doccovid-19/ เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้สำนักงานเขตแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และงต้องยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย

2.กรณีประชาชน เอกชน ที่มีความจําเป็น สมควรยกเว้นการออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (7) ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) กรณีเหตุจําเป็นอื่น ๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อํานวยการเขตนั้น ให้ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จัดเตรียมแบบคําขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามแบบ 3 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่ผู้อํานวยการเขต ออกหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามแบบ 4 เอกสารสามรถดาวน์โหลดได้ที่ www.prbangkok.com/th/doccovid-19/

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon