‘ก.ทองเที่ยว’ นัด 13 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถกมาตรการเยียวยา ขับเคลื่อนศก.หลังโควิดคลายตัว

.ทองเที่ยวนัด 13 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถกมาตรการเยียวยา ขับเคลื่อนศก.หลังโควิดคลายตัว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในฐานะประธานการประชุมหารือด้านมาตรการการเงิน และการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเล็งเห็นความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปภายหลังวิกฤตไวรัสสิ้นสุด จึงได้หารือร่วมกับผู้แทนจาก 13 สาขาวิชาชีพ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปภายหลังวิกฤตไวรัสสิ้นสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะมาตรการและนโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงาน ผลักดันและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

การประชุมวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เชิญผู้ประกอบการ และผู้แทนจาก 13 สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.มัคคุเทศก์ 2.ที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว 3.รับขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก 4.รับขนส่งนักท่องเที่ยวทางน้ำ 5.รับขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ 6.ธุรกิจนำเที่ยวเข้ามาในประเทศ 7.ธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ 8.ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ 9.ส่งเสริมการประชุมจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 10.ด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว 11.นันทนาการ 12.ธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว 13.ส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรือระหว่างประเทศ และเชิญผู้แทนจากสมาคมที่มีความต้องการการเยียวยาจากภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ และหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารออมสินด้วยนายพิพัฒน์กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image