สธ.แจงชัดๆ กิน ‘ป๊อบคอร์น’ ในโรงหนังได้! ออกกำลังกายหนัก ถอด ‘หน้ากาก’ ได้ แต่ห้ามเล่นใกล้กัน

สธ.แจงชัดๆ กิน ‘ป๊อบคอร์น’ ในโรงหนังได้! ออกกำลังกายหนัก ถอด ‘หน้ากาก’ ได้ แต่ห้ามเล่นใกล้กัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ภายในการบริการของกิจการโรงภาพยนตร์ และสถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส ว่า รายงานการสำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคของประชาชนคนไทย ในมาตรการผ่อนปรน พบว่า 1.การสวมหน้ากากอนามัย 2.การล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 3.การรับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางของตนเอง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่สิ่งที่ยังต้องปรับปรุงคือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ประชาชนเริ่มมีการลดระดับในการป้องกันตนเองลงไป จากการสำรวจประชาชนตอบแบบสอบถามด้วย 3 สาเหตุ คือ สาเหตุที่ 1 จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลดลง ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น จำนวนร้อยละ 57.4 สาเหตุที่ 2 รู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ ร้อยละ 36.6 สาเหตุที่ 3 กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย ร้อยละ 28.4

“อย่างไรก็ตาม จะต้องระมัดระวัง และเน้นย้ำให้มีการป้องกันตนเอง การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยขึ้นและการเว้นระยะห่างทางสังคม ยังคงจะต้องทำต่อไป” พญพรรณพิมล กล่าว

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า กิจการโรงภาพยนตร์ มีมาตรการหลัก 6 อย่าง คือ 1.ทำความสะอาดพื้นผิว ระหว่างรอบของการฉายภาพยนตร์ และกำจัดขยะทุกวัน รวมไปถึงจะมีการซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 2.การสวมหน้ากากอนามัย ในผู้ให้และรับบริการ 3.การจัดจุดล้างมือ 4.การเว้นระยะห่าง ซึ่งจะมีการเว้นที่นั่งกำหนดเป็น 2 ที่นั่งเว้น 2 ที่นั่ง มีฉากกั้นระหว่างจุดที่นั่ง หากไปดูคนเดียว ทางโรงภาพยนตร์จะไม่จัดผู้อื่นมานั่งร่วมกัน การจัดให้นั่งแบบแถวเว้นแถว ไปจนถึงการเหลื่อมช่องที่นั่ง 5.การลดความแออัด ภายนอกโรงภาพยนตร์ จุดนั่งรอรอบฉายหนัง การจำหน่ายอาหาร/สินค้า และ 6.การควบคุมทางเข้า-ออก ซึ่งไม่เกิดปัญหา โดยจะมีการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และจะต้องมีการคัดกรองอาการป่วยของผู้ให้-รับบริการ

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการเสริมคือ 1.การคัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยทำการวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่มีประวัติความเสี่ยงว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 2.ควบคุม/งดกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดแสดงหรือการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก 3.จัดชมที่นั่งเว้นระยะห่าง รูปแบบ 2 เว้น 2 และระยะห่างแถวเว้นแถว 4.การระบายอากาศ จะต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากประชาชนจะต้องอยู่ในพื้นที่เฉลี่ยรอบละ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะเสริมให้มีระบบเพิ่มเติมในระหว่างที่ไม่มีผู้ชม ปรับอากาศให้มีความบริสุทธิ์ ด้วยการอบฆ่าเชื้อในการทำความสะอาด 5.สถานที่ภายนอก จะต้องจัดตามมาตรการหลัก เช่น สถานที่จำหน่ายสินค้า จัดจุดรอคิว 6.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าใช้บริการให้ประชาชนทราบ และ 7.การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น จองคิว/จ่ายเงินออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย

“การรับประทานของว่างระหว่างชมภาพยนตร์ ขณะนี้ไม่มีมาตรการห้าม สามารถรับประทานได้ แต่ขอให้รักษาความสะอาด เพื่อลดระยะเวลาในการทำความสะอาดในแต่ละรอบฉายภาพยนตร์ ลดการถอดหน้ากากอนามัยในการรับประทานอาหารในพื้นที่ปิด เพื่อป้องกันตัวเองให้มากที่สุด” พญ.พรรณพิมล กล่าว

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ส่วนกิจการสถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ 1.มาตรการคัดกรอง มีจุดการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ จุดลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” 2.มาตรการในการป้องกันโรค พนักงาน และ เทรนเนอร์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการใกล้ชิด จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ไม่ให้แออัด 3.มาตรการทำความสะอาดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ และพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการสัมผัสทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

“ผู้เข้าใช้บริการ ในผู้ที่ต้องการออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลังปานกลางไปจนถึงหนัก สามารถถอดหน้ากากอนามัยในขณะออกกำลังกายได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเว้นระยะห่างในการใช้อุปกรณ์ และห้ามเคลื่อนย้ายไปให้เกิดความใกล้ชิดกับผู้อื่นๆ รวมถึงสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนใช้ได้ ซึ่งทางผู้ประกอบกิจการจะต้องมีพนักงานส่วนกลางดูแลอยู่แล้ว แต่ผู้ใช้บริการสามารถป้องกันโรคและอนามัยส่วนตัวเพิ่มเติมได้อีก เลี่ยงการนั่งรอคิว ด้วยการนัดหมายเวลาก่อนใช้บริการ เพื่อลดความแออัด” พญ.พรรณพิมล กล่าว

กรณีที่การเปิดกิจการ/กิจกรรมในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 พญ.พรรรพิมล กล่าวว่า การดำเนินการต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 คือ การกำหนดแนวทางเพื่อเสนอต่อผู้ที่จะตัดสินใจเลือกใช้มาตรการในแต่ละด้าน แต่ยังเน้นย้ำใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้ใช้บริการ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย เลี่ยงการสัมผัสใบหน้าหรือการสัมผัสจุดสัมผัสร่วมผู้อื่นๆ การเว้นระยะห่างทางบุคคล ส่วนที่ 2 ผู้ประกอบการ จะต้องคัดกรองผู้ให้-รับบริการ การลงทะเบียน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การเว้นระยะห่างให้เพียงพอ ส่วนที่ 3 การติดตาม โดยการใช้ข้อมูลลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ ผู้รับบริการสามารถประเมินผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการปรับปรุงให้ปลอดภัยมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon