‘นิด้าโพล’ เผยคนยังไม่เห็นด้วยเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศ ชี้ไม่เชื่อรัฐป้องกันระบาดรอบสองได้

‘นิด้าโพล’ เผยคนยังไม่เห็นด้วยเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศ ชี้ไม่เชื่อรัฐป้องกันระบาดรอบสองได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย (ที่ไม่ใช่โรคโควิด – 19) และต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ (โครงการ Medical and Wellness Program) พบว่า 41.41 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย เพราะคนไทยที่กลับจากต่างประเทศก็ติดโรคและรักษาตัวอยู่เยอะมากแล้ว และกลัวคนต่างชาตินำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดโควิด-19 รอบ 2 ได้

รองลงมาคือ เห็นด้วยมาก 23.10 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าทำให้การแพทย์ของไทยมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ, ค่อนข้างเห็นด้วย 21.58 เปอร์เซ็นต์ เพราะ ประเทศไทยมีมาตรการที่ดีในการควบคุมโรคโควิด-19 เป็นการเเสดงศักยภาพของบุคลากรทางการเเพทย์ของไทยให้ทั่วโลกได้เห็น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่ค่อยเห็นด้วย 13.91 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่เชื่อว่าปลอดภัย กลัวคนต่างชาตินำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยให้คนต่างชาติเข้ามา ถึงเเม้จะมีใบรับรองก็ตาม

ด้านการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาล (ที่ไม่ใช่โรคโควิด-19) และต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวในไทยได้ (โครงการท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่) พบว่า 37.89 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะอยากให้โรคโควิด-19 หมดไปก่อน 100% ถึงแม้จะมีการกักตัว 14 วัน ก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดโรคโควิด-19 ขึ้น กลัวเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ขึ้น

Advertisement

รองลงมาคือ เห็นด้วยมาก 24.14 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นการช่วยเหลือ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวในไทยให้มีรายได้เหมือนเดิม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย, ค่อนข้างเห็นด้วย 23.26 เปอร์เซ็นต์ เพราะมั่นใจการรักษาของแทพย์ในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และมีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น, ไม่ค่อยเห็นด้วย 14.55 เปอร์เซ็นต์ กลัวเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบ 2 ขึ้น เนื่องจากโรคโควิด-19 มักมาจากต่างชาติ และ 0.16 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแทรเวล บับเบิล (Travel Bubble) ที่จะอนุญาตให้คนต่างชาติจากประเทศที่ปลอดเชื้อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ พบว่าประชาชนไม่เห็นด้วยเลย 29.65 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่เชื่อมั่นในตัวนักท่องเที่ยวถึงจะเป็นประเทศปลอดเชื้อก็ตาม กลัวนำโรคเข้ามาในไทย และทำให้เกิดการแพร่ระบาดในไทยรอบ 2 ได้

รองลงมาคือ ค่อนข้างเห็นด้วย 28.46 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนักท่องเที่ยวที่มาอยากให้จัดเป็นกลุ่มเพื่อการดูแลและควบคุมได้ง่าย, เห็นด้วยมาก 25.90 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ด้านการบินจะได้ไม่หยุดชะงัก และประเทศไทยต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, ไม่ค่อยเห็นด้วย 14.95 เปอร์เซ็นต์ เพราะกลัวเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ขึ้น เนื่องจากกว่าจะแสดงอาการค่อนข้างมีเวลานาน และไม่เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวที่มาจะปลอดภัยจากโควิด-19 จริง และ 1.04 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

Advertisement

สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ หากมีการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ตามโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 30.53 เปอร์เซ็นต์ เพราะกลัวคนต่างชาติไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเอง และยังไม่ค่อยมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดรอบ 2 ในไทยได้

รองลงมาคือ ไม่เชื่อมั่นเลย 29.10 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในไทยได้ เนื่องจากควบคุมได้ยาก และมาตรการของรัฐบาลยังไม่มีความเข้มงวดที่ดีพอ, ค่อนข้างเชื่อมั่น 23.90 เปอร์เซ็นต์ เพราะดูจากผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลว่าสามารถควบคุมได้ และรัฐบาลน่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมไม่ให้โควิด-19 ระบาดในไทยรอบ 2, เชื่อมั่นมาก 15.43 เปอร์เซ็นต์ เพราะมั่นใจการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยได้ และการแพทย์ของไทยมีความน่าเชื่อถือ และ 1.04 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image