เลี่ยงโควิด! ‘โยธินบูรณะ’ งดเด็กไปโรงเรียน 22-25 ธ.ค. ให้ครูจัดสอนผ่านออนไลน์

เลี่ยงโควิด! ‘โยธินบูรณะ’ งดเด็กไปโรงเรียน 22-25 ธ.ค. ให้ครูจัดสอนผ่านออนไลน์

วันที่ 21 ธันวาคม โรงเรียนโยธินบูรณะ ออกประกาศเรื่องการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยมีใจความให้นักเรียนทุกคนหยุดมาโรงเรียนในระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค. นี้ และ ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามที่ครูประจำแต่ละวิชากำหนด

ส่วนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ ยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือ เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1-20 ธ.ค. หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (เวิร์กฟรอมโฮม) และให้ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนในการมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนทุกประเภท จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ

เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD- 19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ในบริเวณท้องที่เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว และอยู่ในสภาวะที่นเป็นห่วงอย่างยิ่ง อีกทั้งมีนักเรียนบางส่วนมีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งทางราชการได้ประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) ตามประกาศแล้วนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๙ (๑) ตามประกาศของสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเปิดและปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษและเหตุพิเศษ พศ. ๒๕๕๘ ทางโรเรียนโยธินบูรณะจึงขอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นักเรียนทุกคนหยุดมาโรงเรียนในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามที่ครูประจำแต่ละวิชากำหนดในวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนออกไปก่อนจนกว่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ ยกเว้น ข้าราชการครูและบุคลากทาการศึกษาที่อศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือ เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสคร ระหว่างวันที่ ๑-๒o รันวาคม ๒๕๖๓ หรือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย(Work from home) และรับคำสั่งออนไลน์ โดยท่านสามารถติดตมข้อมูลได้จากเว็บไซต์และกลุ่มไลน์โรงเรียนโยธินบูรณะ ทั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ครูและบุคลากรเป็นเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกเลิกการนัดหมายนักเรียนในการมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนทุกประเภท จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๖. ในระหว่างการหยุดเรียนตามประกาศนี้ ให้งานอาคารสถานที่ ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องประชุม ห้องโถง ภายในอาคาร อาคารประกอบ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาด ล้างมือ ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ คงสมปราชญ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon