ผู้ว่าฯเซ็นยกระดับ ‘ชัยนาท’ พื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด ย้ำ ผู้เข้าพื้นที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ ไม่ติดโควิด

ผู้ว่าฯเซ็นยกระดับ ‘ชัยนาท’ พื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด ย้ำ ผู้เข้าพื้นที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ ไม่ติดโควิด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เผยแพร่คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ใจความสำคัญระบุว่า

ข้อ 1 บุคคลใดที่จะเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขภาพจากสถานพยาบาลของจังหวัดต้นทางว่า “ไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทก่อนเข้าพื้นที่ โดยหนังสือรับรองสุขภาพจะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่ได้รับผลการตรวจหาเชื้อ

หากมีความจำเป็น (พิเศษ/เร่งด่วน) ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท และเข้ารับการตรวจเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนเดินทางเข้าที่พักอาศัยหรือทำกิจกรรมอื่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง

ข้อ 2 บุคคลในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยไม่มีความจำเป็น หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทในพื้นที่พักอาศัยทั้งไปและกลับ

กรณี เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทต้องเข้าสู่มาตรการการตรวจหาเชื้อ (โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง)

ข้อ 3 กรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท เจ้าบ้านต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

ข้อ 4 กรณีบุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

ต่อมา ยังมีการเผยแพร่ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ควบคุม โดยมีสาระสำคัญคือ

1.ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 5167/2563 เรื่อง กำหนดให้หมู่บ้านคลองจันทน์ หมู่ 1 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาม เป็นสถานที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

2.ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดชัยนาม เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ข้อ 4

และ 3.กำหนดให้จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon