จุฬาฯ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย 11-25 เม.ย. เหตุโควิดระบาด จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

จุฬาฯ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย 11-25 เม.ย. เหตุโควิดระบาด จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงดึกของวันนี้ (8 เมษายน) ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามออกประกาศ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยระบุว่า ด้วยปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นอีกหลายจังหวัด ทั้งยังพบว่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งติดเชื้อโรคดังกล่าวมากกว่าหนึ่งส่วนงาน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 แก่นักเรียน นิสิต และบุคลากร รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควร ออกประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

ข้อ 2 ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และขอให้ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ข้อ 3 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย และส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้

หากมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้นว่าการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน

ข้อ 5 ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองต้องพร้อมรับการสั่งการหรือการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 6 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(2) การให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างยิ่ง

(3) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(4) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(5) การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนหรือให้ทันตามกำหนดเวลา

(6) การดูแลนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย

(7) การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจำเป็นหรือเร่งด่วนตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งการหรืออนุญาต

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลปรับหรือลดวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ณ เวลาหนึ่งเวลาใด อาจให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ก็ได้

บุคลากรที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 7 เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง หัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใดๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือออกประกาศแนวปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ก็ได้

ข้อ 8 กรณีการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสั่งการหรือดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยอาจปรับหรือลดวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักของตนเอง หรือมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ก็ได้

ข้อ 9 ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน

หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจพิจารณาปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่น หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

ข้อ 10 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการโควิด-19 เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564 หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น้องสาว ‘เพนกวิน’ อัดคลิปร่ำไห้ เผยบันทึกหน้าห้องพิจารณาคดี ขออภัยไม่อาจร้อยเรียงความรู้สึกเป็นถ้อยคำ
บทความถัดไป‘ธนีกานต์’ เผยแข้ง ‘ชบาแก้ว’ ตื่นตัวกับ ‘โค้ชมิโยะ’ ยังหวังไปบอลโลกหน 3