ผลโพลชี้ ปชช.ห่วงโควิด-19 แพร่จากสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค /แฟ้มภาพ

ผลโพลชี้ ปชช.ห่วงโควิด-19 แพร่จากสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลดีดีซีโพล (DDC Poll) ชี้ประชาชนห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เห็นควรให้สถานประกอบการทั่วประเทศปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 และสื่อสารให้ลูกจ้าง แรงงาน และผู้ประกันตนในสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง “โรคโควิด -19 ในแรงงานต่างด้าว” จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คน ในพื้นที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2564 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.8 เห็นว่า ควรชะลอการอนุมัติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และร้อยละ 69.6 เห็นว่าสามารถให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้โดยมีมาตรการไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19

หากมีการจ้างงานในสถานประกอบการควรปฏิบัติดังนี้ 1. ร้อยละ 69.2 เห็นว่าควรนำแรงงานเข้าลงทะเบียน เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 2. ร้อยละ 85.2 เห็นว่าควรสื่อสารให้แรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 3. ร้อยละ 82.7 ให้ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด-19 และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 4.ร้อยละ 85.5 เห็นว่าควรแจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ 5.ร้อยละ 86.5 เห็นว่าควรมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในที่ทำงานให้เพียงพอ

นพ.โอภาสกล่าวว่า สำหรับความคิดเห็นของประชาชนในส่วนของการจัดสวัสดิการการดูแลให้กับแรงงานต่างด้าวนั้น พบว่า 1.ควรตรวจโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 81 2.ควรมีที่รักษาโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน ร้อยละ 66.2 และ 3.ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวสามารถฉีดวัคซีนได้หลังจากที่ประชาชนคนไทยได้รับแล้ว ร้อยละ 66.1 จากผลการสำรวจดังกล่าว ทำให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความสัมพันธ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและมีความวิตกกังวล จึงเห็นควรให้สถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นพ.โอภาสกล่าวว่า ในส่วนของภาครัฐมีการบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นายจ้าง สวัสดิการแรงงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมควบคุมโรค กำหนดแผนดำเนินงาน มีระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค กำกับติดตาม การดำเนินการเฝ้าระวัง คำแนะนำ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการสำหรับกลุ่มแรงงาน นายจ้าง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด-19

“ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และตระหนักถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์ในภาษาของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการที่ สธ.กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นพ.โอภาสกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี แสตมป์ชุดร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
บทความถัดไปคกก.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอความร่วมมือ ปชช.มารับบริการตามคิว เพื่อลดความแออัด