ผู้ว่าฯราชบุรีสั่งปิดบริษัทใน อ.บ้านโป่ง 14 วัน หลังพบ พนง.ป่วยโควิด ดันติดเชื้อทั้งจังหวัดพุ่ง 304 ราย

ผู้ว่าฯราชบุรีสั่งปิดบริษัทใน อ.บ้านโป่ง 14 วัน หลังพบ พนง.ป่วยโควิด ดันติดเชื้อทั้งจังหวัดพุ่ง 304 ราย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3098/2564 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งเป็นพนักงานของ บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด มากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และยังพบการแพร่ระบาดในโรงงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี

จึงมีคำสั่งดังนี้ ปิด บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 8 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปิดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมิน หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขยายระยะเวลาปิดให้เสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้น จากข้อมูลของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีพบว่า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยยืนยัน 300 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น จำนวน 8,887 ราย ขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,938 ราย รักษาหายสะสม 3,857 ราย และเสียชีวิต 92 ราย ขณะที่วันนี้ 14 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 304 ราย ซึ่งมากกว่าเมื่อวานนี้ 3 ราย นับว่ายังสูงขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon