สั่งปิดคลัสเตอร์งานศพ บ้านปรือวาย หมู่ 8 ห้ามเข้า-ออก เป็นพื้นที่ควบคุมชั่วคราว เหตุป่วยโควิดอื้อ

สั่งปิดคลัสเตอร์งานศพ บ้านปรือวาย หมู่ 8 ห้ามเข้า-ออก เป็นพื้นที่ควบคุมชั่วคราว เหตุป่วยโควิดอื้อ ทั้ง ผญบ.-อสม.-เด็ก-คนชรา

วันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า ที่เพจของที่ทำการปกครอง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นียม นายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอศรีมหาโพธิ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมชั่วคราว ระบุข้อความว่า

ด้วยได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ กรณีติดเชื้อ
ภายในงานสวดพระอภิธรรม และการฌาปนกิจศพ ที่บ้าน หมู่ 8 บ้านปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง และวัดปรือวนาราม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้พื้นที่บ้านปรือวายใหญ่ หมู่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2140/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน และหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0018.1/ว2873 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การพิจารณา ควบคุมพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่เดียวกันจึงกำหนดให้บ้านปรือวายใหญ่ หมู่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังนี้

1.ปิดกั้นบริเวณทางเข้า-ออก โดยรอบพื้นที่หมู่บ้านปรือวายใหญ่ หมู่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2.ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดโรค ตามข้อ 1 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจต้องระวางโทษตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ทั้งนี้ ก่อนหน้านายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี ได้ประกาศคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 2251/2564 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพื่อสอบสวนโรค ขอความร่วมมือผู้ที่ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ณ บ้าน หมู่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2564 และผู้ที่ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดปรือวนาราม หมู่ 8 ตำบลหนองโพรง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสอบสวนโรคตรวจหาเชื้อและกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มคลัสเตอร์งานศพ ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ที่วัดปรือวนาราม ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่จัดขึ้นระหว่างวัน ที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากที่ไปงานศพครั้งนี้ มาจากงานศพที่บ้านปรือวาย ซึ่งทางเจ้าภาพจัดงานภายในบ้าน และได้มีญาติที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม (กทม.) มาร่วมงานศพ และมีประชาชนในพื้นที่เดินทางไปร่วมงานศพเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 1 อาทิตย์ ญาติซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯมีอาการเป็นไข้ และเดินทางไปตรวจ ผลปรากฏว่าติดเชื้อโควิด 14 คน

หลังจากนั้นต่อมา ทางสาธารณสุขอำเภอจึงตรวจสวอบชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 8 ที่เดินทางไปร่วมงานศพ รวมทั้งชาวบ้านในครอบครัวของผู้ที่เดินทางไปงานศพ ซึ่งสุ่มเสี่ยงจำนวน 398 คน ผลปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 54 ราย และมีผู้สุ่มเสี่ยงสูงอีก 130 ราย ซึ่งทางหน่วยงานให้ประชาชนที่ตรวจหาเชื้อที่ผลเป็นบวกและสุ่มเสี่ยงกลับไปกักตัวที่บ้าน

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ของสำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี แจ้งผ่านทางเพจว่า พบผู้ติดเชื้อระลอกเมษายน 2564 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 162 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 4,569 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 585 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย พบผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย (รายที่ 49-50) ของจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 14 สิงหาคม 2564 จำนวน 5,158 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย

ขณะที่ กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ป่วย จำแนกตามจำนวน 162 ราย ของผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4,997-5,158) ประกอบด้วย ผู้ป่วยนอกจังหวัดเข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 20 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท SMS จำนวน 69 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท T.S.B เหล็กกล้า จำนวน 7 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ จำนวน 1 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 32 ราย ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป-กลับ มาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 27 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมอุตุฯเตือนวันนี้ฝนถล่มทั่วไทย ระวังน้ำท่วมฉับพลัน กทม.ไม่รอด
บทความถัดไป‘ศศลักษณ์’ ลุ้นตัวจริง ‘ชอนบุค’ เกมเปิดบ้านรับมือ ‘เอฟซี โซล’ ของ ‘ออสมาร์’