กระทรวงเกษตรฯจัดกิจกรรมข้ามปี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ทรงครองราชย์ 70 ปี-สมเด็จพระนางเจ้าฯพระชนมพรรษา 7 รอบ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะจัดงานช่วงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560 ใช้งบประมาณปกติปี 2559 – 2560 ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการใน 3 โครงการหลัก 7 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

1.โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จำนวน 3 กิจกรรม คือ1.1โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคลากร อาทิ รณรงค์เสริมสร้างความรู้ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงฯ จัดทำสมาร์ท ออฟฟิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำกิจกรรมด้านการเกษตรผสมผสาน รณรงค์ทำบัญชีรับจ่ายส่วนบุคคล และส่งเสริมการออม รวมถึงรณรงค์ไปยังกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ประมาณ 89,416 แห่ง และ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 882 ศูนย์ จำนวน70,000 ครัวเรือน

1.2โครงการเกษตรไทยก้าวไกล ด้วยพระบารมี โดยดำเนินการขุดลอกคูคลอง 76 จังหวัด กรมชลประทานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ 15,200 ราย ทำความสะอาดคูคลอง ปลูกหญ้าแฝก 70 ล้านกล้า ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศโดยกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในโครงการพระราชดำริ จำนวน 17,000 ตัว ในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1.3นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องน้ำ ที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2559 ที่บริเวณตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โซนร้อยเรียงพระราชประวัติ ความสนพระราชหฤทัยในงานชลประทานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โซน 9 ทศวรรษ แห่งความทรงจำของปวงชนชาวไทย ในหลวง…นายช่างใหญ่กับงานชลประทาน นำเสนอผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนการน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ อ่างพวง เป็นต้น และยังมีโซนแสดง “ 70 ภาพ ประทับใน ดวงใจราษฎร์”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า โครงการที่สองเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 โครงการ “ไหมไทย สายใยของแผ่นดิน” โดยสนับสนุน/ปรับปรุงโรงเลี้ยงไหมโรงฟอกย้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำในแปลง โรงทอผ้า ศูนย์เรียนรู้ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพ และโครงการพระราชดำริ จำนวน 53 แห่งทั่วประเทศตามแผนความต้องการ โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพ ประชาพิจารณ์ และจัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน 84 หมู่บ้าน 84 รายในพื้นที่ 24 จังหวัด เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน สำหรับการผลิตผ้าไหมไทยภายใต้เครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานสีทอง จัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การทอผ้าไหม 84 ลาย ๆ ละ 4 เมตร และจัดพิมพ์หนังสือลวดลายผ้าไหมไทย จำนวน 3,000 เล่ม

2.2โครงการ “84 พรรษา ประชาสุขใจ ถวายความดีแด่มหาราชินี” การจัดทำหนังสือ “84 พรรษา มหาราชินีคู่พระบารมีจักรีนฤบดินทร์” จำนวน 2,000 เล่ม แจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 84 ล้านตัวในพื้นที่ 77 จังหวัด ในห้วงวันจัดงานประมงน้อมเกล้าประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2559

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับโครงการที่สามเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 2 โอกาสมหามงคล รวม 2 กิจกรรม คือ 3.1 โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ จำนวน 11 พันธุ์ ประมาณ 1,714,800 เมล็ด และการปลูกพันธุ์ไม้หายาก ในพื้นที่ 76จังหวัด จำนวน 1,026,484 ต้น ประกอบด้วย ต้นนางพญาเสือโคร่ง ปล่อยรองเท้านารีเหลือง กล้วยไม้ป่า ไม้ยืนต้น ไม้ผล ต้นพยุง ต้นโมกหลวง และ3.2 โครงการ “ข้าวไทยใต้คู่พระบารมี ปวงชนคนข้าวขอสดุดีทั่วหล้า ปีมหามงคล จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” จำนวน 350 ราย เปลี่ยนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 64,000 ครัวเรือน โครงการศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง จำนวน 300 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรธ.แฉ จะมีวิชามารโผล่โจมตีร่างรธน.รายวัน ชี้เพลงรณรงค์ไม่มีอะไรยังโดน
บทความถัดไปนอภ.ธัญบุรีเตรียมถกแก้เฉพาะหน้า น้ำคลองรังสิตเน่าเสีย ชาวบ้านเดือดร้อนกินใช้ไม่ได้