แชร์ว่อน! กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ให้งบรายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ช่อง “ท็อปนิวส์” 4.8 ล้าน

 

แชร์ว่อน! กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ให้งบรายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ช่อง “ท็อปนิวส์” 4.8 ล้าน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 เฟซบุ๊กของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ ประกาศผลการพิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ซึ่งมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้รับกองทุกจากองค์กรดังกล่าว

โดยแยกเป็น โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภททั่วไป จำนวน 51 โครงการ และ โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาตร์ 42 โครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาตร์ ลำดับที่ 13 นั่นคือรายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ของ TOP NEWS ซึ่งได้งบประมาณ 4,800,000 บาท และดำเนินรายการโดย “กนก รัตนวงสกุล” พิธีกรข่าวชื่อดัง ที่มักจะแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นระยะ

สำหรับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon