เช็กได้ที่นี่!! รวมมาตรการภาษี คลัง-มหาดไทย บรรเทาผลกระทบจากโควิด

รวมมาตรการภาษีคลัง-มหาดไทย บรรเทาผลกระทบจากโควิด เช็กได้ที่นี่

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)โควิดระลอกใหมตลอดปี 2564 ที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาและช่วยเหลือหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ มาตรการด้านภาษี โดยหน่วยงานหลักคือ กรมสรรพากร กรมสรรพามิต และ กรมศุลกากร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ

ด้านกรมสรรพากร

1.ขยายเวลา ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1, แบบ ภ.ง.ด.2, แบบ ภ.ง.ด.3, แบบ ภ.ง.ด. 53 และแบบ ภ.ง.ด. 54) ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือน ก.พ. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

2. ขยายเวลา ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.30 และแบบ ภ.พ.36) ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ นั้นๆ

3. ขยายเวลา ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่ต้องยื่นภายในเดือน มีนาคม 2564 ให้ยื่นภายใน 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เท่านั้น

4. มาตรการสนับสนุน เอสเอ็มอี ยุคดิจิทัลสู้โควิด-19 โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถหักทายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับ ค่าซื้อหรือจ้างทำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565

5. ยกเว้นภาษีให้ผู้ประกอบการร่วมโครงการ”พักทรัพย์-พักหนี้” ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน สำหรับการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า และการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากมาตรการ

6.ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้ายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สำหรับกรณีการบริจาค

ทั้งนี้ ทุกมาตรกาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

กรมสรรพสามิต

1.ออกมาตรการขยายระยะเวลาบังคับใช้อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาลออกไป 1 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากสถานการณ์โควิด-19

2.ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น จากเดิมอัตรา 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร ที่จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2564​ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบธุรกิจสายการบินให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่ต้องปิดตัวหรือระงับเส้นทางการบิน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

กรมศุลกากร

มาตรการเตรียมพิธีการทางศุลกากรล่วงหน้า (ฟาสแทร็ก) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าวัคซีน ยา อุปกรณ์เวชภัณฑ์ สำหรับใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 เป็น กรณีพิเศษ โดยการแจ้งข้อมูล และเอกสาร ล่วงหน้า หากถูกต้อง สามารถขนออกได้ทันที

ส่วน การพิจารณาขยายเวลายกเว้นภาษีอากรศุลกากร สำหรับการนำเข้าวัคซีน ยา อุปกรณ์เวชภัณฑ์ สำหรับใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่สิ้นสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2564 นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการทำร่างประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมผ่อนชำระได้ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 เป็นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมด้วย มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ลดค่าธรรมเนียมการโอนและลดค่าธรรมเนียมการจำนอง จาก 1% ลงเหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชุมชนเสี่ยงย่านปทุมวัน เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด
บทความถัดไปแก๊งค้ายาบางเขนขับรถหนี ตร. ชนดะยางรถแตกหนีไม่ไหวถูกจับ