เศรษฐา ถก คนร. ตั้ง ‘ประสงค์ พูนธเนศ’ คุมคัดคนเข้าบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

เศรษฐา นั่งหัวโต๊ะประชุม คนร. มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ พร้อมตั้ง ‘ประสงค์ พูนธเนศ’ ประธาน กก.กลั่นกรองบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่ง คนร.ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญได้ดังนี้

1.คนร.รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2565 ตามระบบประเมินผลฯ จำนวน 52 แห่ง โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรดีขึ้น โดย คนร.มีข้อสังเกตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำปัจจัยต่างๆ ไปพิจารณาจัดทำแผนงานและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาในแนวทาง BANI World (Brittle/Anxious/Nonlinear/Incomprehensible) BCG Model การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รัฐวิสาหกิจสามารถเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ทั้งในมิติการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ และในมิติของการสร้างภาครัฐที่พร้อมจะสนับสนุนและให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไป

Advertisement

2.คนร.ให้ความเห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนา การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกที่โปร่งใสและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดย คนร.ได้เห็นชอบการกำหนดสมรรถนะหลัก (Skill Matrix) ของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคล พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Skill Matrix) ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯดังกล่าว มีองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ
(1) นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
(2) นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
(3) นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ กรรมการ
(4) นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ
(5) นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ
(6) นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ
(7) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ
(8) นายไกรสร บารมีอวยชัย กรรมการ
(9) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ
(10) ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

หน้าที่และอำนาจ
(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจและเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต่อสาธารณชน
(2) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจหรือกระทรวงเจ้าสังกัด และ สคร.แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณา แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(3) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย
(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ คนร.มอบหมาย

ทั้งนี้ คนร.ได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน หรือมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image