‘สสวท.’เลี้ยงให้ส่งให้กำลังใจเยาวชนไทยร่วมแข่งขันคณิตฯ-วิทย์ฯโอลิมปิก ประจำปี61

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดงานเลี้ยงส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน, คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ,นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รอบคัดเลือกและภาคเอกชนผู้สนับสนุน
นาย ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้แทนประเทศไทย สาระสำคัญคือ ขอให้ผู้แทนทุกคนทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โครงการ ฯนี้เป็นการสร้างทรัพยากรคนรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าให้ประเทศชาติ ขอให้ทุกคนแสดงความสามารถและใช้สติปัญญาให้เต็มที่ แก้ไขปัญหาและแสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ประจักษ์ในเวทีโลก ยึดความเป็นไทย ความดีงาม เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และขอให้มีจิตมุ่งมั่น อดทน

นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2561 นี้ ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์ นอกจาก 5 วิชาดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (สอวน.) ได้จัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในอีก 3 วิชาคือ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ , ดาราศาสตร์และฟิสิกดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์

สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 1. วิชาคณิตศาสตร์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 6 คน ไปแข่งขัน เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย วันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 1)นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 2) นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3)นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 4) นางสาวยลดา ยงพิศาลภพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 5)นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2. วิชาคอมพิวเตอร์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561ประกอบด้วย 1)นายจิรายุ บูรพาชีพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมานคร 2) นายธนดล ชมภูจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 3) นายมิลินท์ โคตรหนองบัว โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 4) นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

3.วิชาเคมี คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็กวันที่ 17 – 30 กรกฎาคม2561 ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1)นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ 2) นายภัคพล ธาดาวศิณ 3) นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย 4)นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร

4.วิชาชีววิทยา คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 1)นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) นายนิรวิทย์ เชาวนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 3) นายปารีส นิลทลักษณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 4)นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

5.วิชาฟิสิกส์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 1)นายญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2)นายพชร ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3)นายลภัส เปรมเจริญ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 4) นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

6.วิชาวิทยาศาสตร์และโลกอวกาศ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 2 ทีมๆละ4 คน แข่งขัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย วันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยทีมที่ 1 1) นายกฤษณะ สุภาดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 2) นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 3)นายพศิน ลาภอเนกอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 4) นายภัสชกพันธ์ สายชล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
ทีมที่ 2 1) นายวีรวิทย์ จงศิริวีรวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2)ธนกฤต วงศ์สถิตย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 3) นางสาวอนิชยา เนตรอำพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 4) นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิชย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

7. วิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน แข่งขัน ณกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 3-11 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย 1)นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 2)นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3)นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 4)นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 5)นายศุกไกร ฑีฆมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8. วิชาภูมิศาสตร์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน แข่งขัน ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย 1)นายสุภวัฒน์ ปัญจะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 2)นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 3)นายวัชรพล วงศ์แก้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 4) นางสาวสลิล อำพลนวรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยด้านต่างๆ นั้น มูลนิธิ สอวน.รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าสอบคัดเลือก ณ ศูนย์ สอวน. 20 แห่ง และสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2561 พร้อมกันนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้แทนประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิชาที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกอีกด้วย ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบันมีผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันแล้วจำนวน 640 คนผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลรวม 543 รางวัล เป็นรางวัลเหรียญทอง 134 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 207 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 156 เหรียญ รางวัลเกียรติคุณประกาศ 43 รางวัล รางวัล The Best Solution 1 รางวัลจากวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล The Best Experiment 1 รางวัล จากวิชาฟิสิกส์ และรางวัล The Best Theoretical Exam 1 รางวัล จากวิชาเคมี
ทั้งนี้ เยาวชนผู้แทนประเทศไทยในแต่ละสาขา ต่างกล่าวตรงกันมามั่นใจในความพร้อมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งด้านวิชาการ การสร้างมิตรภาพกับผู้ร่วมแข่งขันที่มาจากประเทศอื่นๆ ตลอดจนเผยแพร่ความเป็นไทย ทั้งวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ให้กับนานาชาติให้ได้ดีที่สุด

บทความก่อนหน้านี้เปิดปากครั้งแรก! ‘วีเจจ๋า’ ลั่น ‘ไม่ใช่เมียน้อย รับคบ ‘ตุ๊’ จริง ขอโทษ-ผิดพลาด
บทความถัดไปเดินสายไฟในถ้ำเพิ่มอีก 1 กม. ระดับน้ำลดลงอีก 1 คืบ (ชมคลิป)