มุมบริการ : การจัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (ชิงโชค) ตอนที่ 2

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มุมบริการ ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอการขออนุญาตเล่นการพนันแถมพก (ชิงโชค) กันไปแล้ว ส่วนในฉบับนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติผู้ขออนุญาต รายละเอียดเอกสารที่จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต
1.บรรลุนิติภาวะแล้ว
2.มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน
3.กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต นิติบุคคลนั้นจะต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
4.กรณีใช้วิธีการเล่นโดยส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณหรือบัตรอื่นๆ มาจับสลาก ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศเท่านั้น ยกเว้น
4.1 กิจการค้าที่เป็นลักษณะของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการให้บริการ หรือ
4.2 กรณีใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผล ตอบปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล โดยการพิมพ์หมายเลขของผู้ส่งแล้วนำมาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
4.3 กรณีจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพโดยใช้วิธีเปิดแผ่นป้ายผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้จัดรายการเฉพาะทางสถานีโทรทัศน์เท่านั้น

สถานที่ติดต่อ
– กทม. ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
– ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) หนังสือมอบอำนาจที่ระบุ วัน เดือน ปีที่จัดให้มีการเล่นและติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนได้กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
(3) ใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จสิ่งของรางวัล และให้ผู้ขอทำหนังสือรับรองสิ่งของรางวัลด้วย
(4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหนังสือสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
(5) ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

ค่าธรรมเนียม
(1) อายุใบอนุญาต 1 วัน เก็บค่าธรรมเนียม 300 บาท
(2) อายุใบอนุญาตไม่เกิน 7 วัน เก็บค่าธรรมเนียม 600 บาท
(3) อายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 เดือน เก็บค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
(4) อายุใบอนุญาตไม่เกิน 6 เดือน เก็บค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
(5) กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี เก็บค่าธรรมเนียม 9,000 บาท

บทความก่อนหน้านี้‘ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์’ พาครอบครัวกราบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 วัดบวรนิเวศวิหาร
บทความถัดไปคุณภาพคือความอยู่รอด : ทำงานอย่างมีคุณภาพ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี