สพฐ.เข้ม! จัดทีมติดตามสุ่มตรวจหน่วยพัฒนา ‘คูปองครู ปี 2561’

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรโดยสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) เข้าร่วมว่า การประชุมคณะกรรมการติดตามผลฯ ครั้งนี้ เป็นกำหนดแนวทางเพื่อติดตามหน่วยพัฒนาหรือสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดอบรมตามหลักสูตร ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ เป้าหมายเพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้สู่การพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการแบ่งสายในการติดตามสุ่มตรวจผลการดำเนินงานทุกหน่วยพัฒนาทั่วประเทศอย่างเข้มงวด

โดยการติดตาม หน่วยพัฒนาจะต้องแจ้งชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร สถานที่จัดอบรมจำนวนครูผู้เข้าอบรม และตารางการอบรม อย่างชัดเจน โดยต้องมีการจัดกิจกรรมตามตารางการอบรม และปฏิบัติจริงตามจำนวนชั่วโมงอบรมที่ขออนุมัติไว้ นอกจากนี้ต้องแจ้งรายชื่อวิทยากรที่อบรม และมาจริงตามที่แจ้ง มีอัตราส่วนวิทยากรกับผู้เข้าอบรมถูกต้องตามที่ขออนุมัติกับสถาบันคุรุพัฒนา ส่วนด้านเนื้อหาการอบรมต้องเป็นไปตามที่แจ้งไว้ กิจกรรมที่วิทยากรนำมาใช้ต้องตรงกับการอบรม อีกทั้ง เอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมตรงกับที่ประเมินราคาหลักสูตรหรือไม่ ด้านอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมมีครบ 3 มื้อ หรือไม่อย่างไร


นอกจากนี้ จะมีการสัมภาษณ์ครู และหน่วยจัดอบรม เพื่อที่จะได้ทราบสิ่งที่ครูได้จากการอบรมเป็นอย่างไร ความคิดเห็นของหน่วยจัดการอบรมเป็นอย่างไร และความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ในด้านสภาพทั่วไปของการจัดอบรม ประเด็นที่หน่วยจัดอบรมต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และหากพบว่าหน่วยพัฒนาใดมีปัญหาทั้งในเรื่องระบบ การบริหารจัดการและคุณภาพหลักสูตร สพฐ.จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวครู นำสู่นักเรียน ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้กรมธรณีเดินหน้าลดน้ำในถ้ำ เร่งวิเคราะห์เจาะโพรงทะลุเนินนมสาวช่วย13ชีวิต
บทความถัดไปซิวกก.บ.ทัวร์รับรองสามีสวมบัตรปชช. เปิดบ.นำเที่ยว-คืนเงินเหยื่อโดนแก๊งโรแมนซ์สแกมตุ๋น