บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบระเบียบลงโทษวินัยครู-บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมติยกเลิก ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 และ เห็นชอบ ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 19/2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด และกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด( กศจ. )รวมทั้งให้ศธจ. โดยการอนุมัติ กศจ. มีอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 (3) และ (4) ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยกำหนดเพิ่มเติมอำนาจการลงโทษของศธภ.และศธจ. และอัตราการลงโทษใหม่ ซึ่งร่างระเบียบฯ มีสาระสำคัญเป็นไปตามหลักการเดิม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงให้สอดคล้อง กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในบางประการ อาทิ เรื่องรายงาน การดำเนินการทางวินัยและมีการอุทธรณ์ โดยกำหนดให้การพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นการพิจารณารายงาน การดำเนินการทางวินัย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาและ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หากเห็นชอบ เรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้ง ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา  2. การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอหรือรายงาน กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณา แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามลำดับ

“นอกจากนี้สำนักงานก.ค.ศ.ยังรายงานในที่แระชุมรับทราบ ว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาดำเนินการยกร่างอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน) โดยมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้แทน ก.ค.ศ. ในคณะทำงานดังกล่าว”นายพินิจศักดิ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ก้างตำคอ วันที่ 7 กันยายน 2561 : โดย นายเสียม
บทความถัดไปพลังงานย้ำพีดีพีใหม่คำนึง3ด้าน