เช็กด่วน!! เปิดชื่อ 30 หลักสูตร ‘ครู’ บอร์ดคุรุสภาให้การรับรอง

นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด  ดังนี้ 1. ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี จำนวน 19 หลักสูตร 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 8 หลักสูตร 3. ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร 4.ปริญญาโททางการบริหารทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร 5. ปริญญาเอกทางการบริหารทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า 1.ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  พ.ศ. 2557  สาขาวิชาภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)หมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 2.ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จำนวน 10 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย  ภาษาอังกฤษ  มวยไทยศึกษาและพลศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ของมรภ.หมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น3.ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จำนวน 3 สาขาวิชา ภาษาไทย พลศึกษา และสังคมศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 4.ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาศิลปศึกษา ของมรภ. หมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 5.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 6 สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 6.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักศูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560จำนวน 2 สาขาวิชา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ของ มศก. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อไปว่า 7.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 8 .ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 9.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 10.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 11.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่นาฏศิลป์ไทยศึกษา  และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 12.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 13.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่นาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

14.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่นาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 15.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 16.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 17.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 18.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่  นาฏศิลป์ไทยศึกษา   ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

19.ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 20.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนแผนการรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 21.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนแผนการรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 22.ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น23.ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

24.ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 25.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น26. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 27.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ของวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 28.ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น 29.ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น30. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การรับรองตามปีการศึกษา 2557 – 2558

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครม.แต่งตั้ง 24 ผู้ว่า-ผู้ตรวจฯ ‘สิงห์ทอง’ ผงาดขึ้น 9 ตำแหน่ง
บทความถัดไปหัวอกคนเป็นพ่อ ‘ไทเกอร์’ ยิ้มคว้าแชมป์ให้ลูกเห็นได้แล้ว