ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับการเลื่อนเงินเดือนครูเริ่ม 1 ต.ค.

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ได้บัญญัติให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยให้ดำเนินการภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ข้อ 7 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดให้แก้ไขคำว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว

บทความก่อนหน้านี้สถานการณ์ยิ่งเลวร้าย ‘มูรินโญ่’ เมินจับมือทักทาย ‘ป๊อกบา’ ช่วงซ้อม (มีคลิป)
บทความถัดไปสำรวจการใช้ชีวิตหลังเกษียณข้าราชการพาณิชย์ แนะพักผ่อน-บำเพ็ญตนเพื่อสังคม (มีคลิป)