สช.ตั้งทีมแก้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน เพิ่มรายหัว 100%-ค่ารักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ปัญหาของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่พบในปัจจุบันคือ นักเรียนในสังกัด สช.ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลไม่ครบ 100% ถือเป็นความเหลื่อมล้ำกันระหว่างนักเรียนเอกชน และนักเรียนรัฐ อีกทั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สช.ได้รับสวัสดิการต่างจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐมาก เนื่องจากครูเอกชนได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ปีละ 100,000 บาท หากมีโรคร้ายแรง จะได้รับเงินเพิ่มอีก 20,000 บาท รวม 120,000 บาทเท่านั้น อีกทั้ง ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และค่าตอบแทนที่ได้รับ ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ทำให้ครูเอกชนย้ายไปทำงานในภาครัฐเป็นจำนวนมาก

นายชลำกล่าวอีกว่า สช.เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย คณะทำงานจาก สช. ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ร่วมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) มีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ให้มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น เบื้องต้นคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวน เห็นควรแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนเอกชนอย่างเร่งด่วน คือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้เรียนในสังกัด สช.ให้ได้รับการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หรือได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 100% และเร่งหาข้อยุติแก้ไขปัญหาสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน ที่ปัจจุบันได้รับเพียง 120,000 บาทเท่านั้น และพิจารณาเรื่องความเป็นอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน


“การแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนจะต้องกำหนดข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายใหญ่ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … อีกด้วย หากปัญหาโรงเรียนเอกชนได้รับการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้คุณภาพการศึกษาของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างแน่นอน ถือเป็นการแบ่งเบาภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ” นายชลำ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ปธ.ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.ชี้วัด-มัสยิด-โบสถ์คริสต์อยู่ในชุมชนมานาน ไม่เคยมีปัญหา
บทความถัดไปเปิดใจ’ฟิล์ม รัฐภูมิ’ จาก ‘ดารา – นักร้อง’ สู่สนามการเมือง